การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง (วันที่7/ส.ค./2562)

สวัสดีคณาจารย์และเพื่อนๆสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมรวมทั้งผู้อ่านทุกท่านกระผมนาย ณัฐชาติ ชัยโย รหัสนักศึกษา 594305022 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนหน่วยฝึกที่ 4 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนองวันนี้จะมารายงานความก้าวหน้าของการฝึกประสบการณ์วันพุธที่ 7 สิงหาคมโดยมีรายละเอียดดังนี้

สวัสดียามเช้าเข้าอบต.ทรงคนองมาตอนเช้าครูข่าวได้ให้ภารกิจไปแกะผ้าสีขาวที่หน้าอบต.ทรงคนอง โดยมีผมละเพื่อนอีก 2 คน

หลังจากนั้นก็ได้เข้าโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง เรื่อง ความรู้คู่คุณธรรมนำสู่ความสำเร็จการทำงานให้สัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนาอันเป็นประโยชน์และเป็นธรรม ด้วยนั้นจะอาศัยความรู้แต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้จำเป็นต้องอาศัยความสุจริตความบริสุทธิ์ใจความถูกต้องเป็นทางประกอบด้วย เพราะเหตุว่าความรู้นั้นเป็นเหมือนเครื่องยนต์ที่ทำให้การเคลื่อนที่ไปได้ประการเดียวส่วนคุณธรรมดังกล่าวเป็นเหมือนพวงมาลัยหรือยัง หางเสือซึ่งเป็นปัจจัยที่นำพาให้ยานยนต์ดำเนินไปถูกทางด้วยสวัสดีคือความปลอดภัยจนบรรลุถึงจุดหมายที่พึงประสงค์ดังนั้นในการที่จะประกอบการงานเพื่อคนเพื่อส่วนรวมต่อไป
-คุณธรรมนำการพัฒนา
คุณธรรมคือสภาพคุณงามความดีที่อยู่ในจิตใจของคนและนำไปสู่การประพฤติที่ถูกต้องดีงามเป็นคุณค่าและปัจจัยที่สำคัญของการสร้างความมั่นคงของประเทศชาติและประชาชน
-การพัฒนาชุมชน สังคมและ ประเทศให้ถึงความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนคือต้องให้เกิดสังคมสันติสุขประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
-วินัย
การยึดมั่นและรับผิดชอบในหน้าที่ของตนทางวินัยต่อตนเองในการผลักดันชีวิตให้ก้าวหน้าวินัยต่อองค์กรต่อสังคมปฏิบัติตามจริยธรรมจรรยาบรรณของวิชาชีพและการเคารพกฎหมาย
-พอเพียง
ความพอเพียงในการดำเนินชีวิตแบบทางสายกลางมีเหตุผลมี ผลให้ให้ใช้ความรู้ในการตัดสินใจอย่างรอบคอบมีความพอประมาณไม่เบียดเบียนตนเองสังคมและสิ่งแวดล้อมไม่ประมาทสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีเท่าทันการเปลี่ยนแปลง
...คุณธรรมนำสังคมมี
1 พอเพียง
2 วินัย
3 สุจริต
4 จิตอาสา
สุจริตความซื่อตรงซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นยืนหยัดในการรักษาความจริงความถูกต้องความเป็นธรรมนอกเหนือจากตนเองและเป็นคนซื่อตรงแล้วต้องกล้าปฏิเสธการกระทำที่ไม่ซื่อตรงซื่อสัตย์ของบุคคลอื่นที่จะทำให้สังคมส่วนรวมเกิดความเสียหายจิตอาสาการเป็นผู้ที่ใส่ใจรับผิดชอบต่อสังคมสาธารณะและอาสาลงมือทำเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นสังคมประเทศชาติโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนทำความดีเพื่อความดีเพื่ออาทรต่อคนร่วมสังคมทำอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมความเห็น (0)