บทสวดมนต์ทั้งทำวัตรเช้าและทำวัตรเย็นมีบทสวดปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะเป็นบทสวดปิดท้ายเสมอ.

          

          .เป็นบทสวดที่ฉันประทับใจมากและเมื่อครั้งหนึ่งได้มีโอกาสอ่านหนังสืออานนท์พุทธอนุชาของท่านอาจารย์วสิน อินทสาระก็ยิ่งซาบซึ้งใจมากขึ้นถึงพระเมตตาคุณแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ในวาระสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพท่านก็มิได้ห่วงหรือคร่ำครวญอาลัยต่อตนหากแต่กลับตรัสถึงสัจจธรรมที่เราทั้งหลายสามารถนำไปใช้และรักษาคุ้มครองตนให้รอดและปลอดภัยได้

...เนื้อหาของบทสวดและคำแปลมีดังนี้...

หันทะทานิ ภิกขะเว อามันตะยามิ โว,

           ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย!บัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่า:-

วะยะธัมมา  สังขารา,

          สังขารทั้งหลาย  มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา;

อัปปะมาเทนะ  สัมปาเทถะ,

          ท่านทั้งหลาย,จงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด.

อะยัง ตะถาคะตัสสะ  ปัจฉิมา วาจา.

          นี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้าย  ของพระตถาคตเจ้า.