การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ( วันพฤหัสบดีที่ 11/ก.ค./2562 )

สวัสดีคณาจารย์และเพื่อนๆสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมรวมทั้งผู้อ่านทุกท่านกระผม นาย ณัฐชาติ  ชัยโย รหัสนักศึกษา 594305022 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนหน่วยฝึกที่4 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนองวันนี้จะมารายงานความก้าวหน้าของการฝึกประสบการณ์วันพฤหัสที่11 กรกฏาคม. 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ยามเช้าอากาศดี ฟ้าสระหว่าง ได้เข้าทำงานที่ อบต.ทรงคนอง ได้ทำกิจกรรมที่ค้างไว้ พูดคุยกับพี่เลี้ยง เกี่ยวกับแผนการทำรายงานรูปเล่ม

หลังจากนั้นหัวหน้าหน่อยให้คำสั่งมอบหมาย ให้พี่เลี้ยงพา ผม กับ เพื่อน อีก 1 คนที่เป็น ผู้ชาย ลงพื้นที่ดูงาน และการทำงานของหน่อยงาน ในการวัดถนนที่ช้าวบ้านอุทิสให้ในการสร้างถนน ที่มีคุณภาพ การเดินทางใช้ทางเท้าเดินวัด ระยะทางไม่ไกลมาก วัดถนนที่จะทำให้การสร้างถนนใหม่ ต้องสอบถามความสมัครใจละ วัดพื้นที่ไม่ให้สร้างถนนไปทับพื้นที่ชาวบ้านอื่น จะส่งผลให้ชาวบ้านไม่พอใจได้ เสร็จสินแล้ว ก็เดินทางกลับไปที่ อบต.ทรงคนอง 

หลังจากนั้นเป็นเวลาพักเที่ยง หลังจากรับประทานอาหารเสร็จก็ได้เดินทางไป สุขอนามัยเพื่อข้อมูล รูปเล่ม หลังจากนั้นก็สรุปวานที่เหลือส่งพี่เลี้ยง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมความเห็น (0)