บังเอิญ กลิ่นเจาะ
กลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลสุโขทัย

แผลกดทับ เป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยในผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถ เคลื่อนไหวร่างกายได้ เช่น ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว ผู้ป่วยอัมพาต การป้องกันการเกิดแผลกดทับโดยพลิกตะแคงตัวผู้ป่วยอย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง ซึ่งต้องใช้บุคลากรและเวลาในการดูแลค่อนข้างมาก การใช้ที่นอนลม (Alpha bed) ราคาแพง ผู้ป่วยที่มารับบริการส่วนใหญ่มีฐานะยากจนไม่สามารถซื้อได้

วัตถุประสงค์
– เพื่อปนระดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมที่นอนป้องกันแผลกดทับและเมื่อเกิดแผลแล้วทำ ให้แผลหายเร็วขึ้น รวมทั้งไม่ให้เกิดแผลบริเวณตำแหน่งอื่นได้อี และเพื่อลดต้นทุนในการผลิต

ผลการศึกษา
– ประดิษฐ์ที่นอนลูกโป่งและเตียงน้ำซึ่งได้นำผลการวิจัยเกี่ยวกับการใช้ที่ นอนป้องกันแผลกดทับ ที่นอนลูกโป่งใช้ลูกโป่งไส้ไก่สูบลมแล้วบรรจุในผ้าที่เย็บในช่อง 12-15 ช่องแล้วปิดหัวท้ายให้เรียบร้อยกันโป่งลื่นหลุดออกมา เตียงน้ำใช้ผ้ายางหนาเย็บเป็นช่องๆแล้วใช้ถุงมือยางใส่น้ำมัดให้แน่น นำจัดเรียงใส่ช่องให้เต็ม

ผลการศึกษา
– เปรียบเทียบการใช้ระหว่างที่นอน Alpha bed ที่นอนลูกโป่ง เตียงน้ำพบว่าแผลหายไปแตกต่างในผู้ป่วยที่มีลักษณะใกล้เคียงกันแต่ราคาต้น ทุนต่างกัน alpha bed ราคาประมาณ 15,000 บาท เตียงน้ำราคา 1.135 บาท ที่นอนลูกโป่งราคา 250 บาท และอัตราการเกิดแผลกดทับลดลง โดยปีงบประมาณ 2546 เกิดแผลกดทับ 4.2 / พันวันนอน ในปีงบประมาณ 2547 ลดลงเหลือ 3.9 / พันวันนอน

- จากการศึกษาครั้งนี้ได้นวัตกรรมใหม่คือ ที่นอนลูกโป่งและเตียงน้ำมันมาใช้ในหน่วยงาน การใช้งานง่าย สะดวก น้ำหนักเบา ใช้ได้ทุกที่ ดูแลรักษาไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าราคาแพง ญาติและผู้ป่วยพึงพอใจ

จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548