อุทุมพร ศรีสถาพร
โรงพยาบาลขอนแก่น

ผลการศึกษา
– พบว่า เกิดกระบวนการแก้ไข โดยองค์กรแพทย์ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาและร่วมกันกำหนดให้มีแพทย์ที่ ปรึกษาในการรักษาการติดเชื้อประจำทุกกลุ่มงานและระบบแพทย์พี่เลี้ยง แแพทย์ฝึกหัดหรือแพทย์ใหม่ การจัดทำคู่มือและการใช้ยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาลที่ถูกต้องเหมาะสมโดยคณะทำ งานประเมินการใช้ยา (Drug Utilization EvAluation DUE) ร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล การจัดทำระบบรายงานผลการตรวจ เพาะเชื้อและความไวต่อยาต้านจุลชีพเพื่อพิจารณาการให้ยาต้านจุลชีพที่เหมาะ สม โดยนักเทคนิคการแพทย์พยาบาลควบคุมการติดเชื้อและจัดระบบติดตามประเมินผลโดย พยาบาลควบคุมการติดเชื้อร่วมกับกลุ่มการพยาบาล

จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548