การขอรับเงิน ฌาปนกิจกระทรวงสาธารสุข

การขอรับเงิน ฌาปนกิจกระทรวงสาธารสุข

นายอานนท์ ภาคมาลี (คนหาปลา ข้าราชการบำนาญ)

หลักฐานการขอรับเงิน/เอกสารที่ต้องเตรียม ถ่ายเอกสาร

1 สำเนารับรองการตาย จากโรงพยาบาล หรือ ผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน ในกรณีที่ตายที่บ้าน

2สำเนาใบมรณะบัตร จากเทศบาล หรือ เทศบาลเมือง  อำเภอ /เขต แขวง

3 สำเนาทะเบียนบ้าน ประทับตรา ตาย ของผู้ตาย

4 สำเนาบัตรประชาชนของผู้ตาย

5 เอกสารที่เป็นสมาชิก ฌกส. ตัวจริง

6 สำเนาบัตรประชาชน ทายาทผู้ตายระบุไว้

7 สำเนาทะเบียนทายาท

8 สำเนาสมุดธนาคารไทยพาณิชย์ ของทายาทผู้รับเงิน(ฌกส. ใช้ธนาคารไทยพาณิชย์) หรือธนาคารอื่นๆ ถ่ายสำเนาเอกสารแนบ เช่น ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ และอื่นๆ

9 เอกสารครบ จะได้รับเงินภายใน 30 วันทำการ(ยกเว้นเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดราชการ ไม่นับ) โดยแบ่งจ่ายเป็นสองงวด งวดสองจะได้รับ ประมาณ 4 เดือน

10 เงินจะจ่ายให้ทายาทที่ผู้ตายระบุชื่อไว้ เท่านั้น

11 งวดแรกจ่าย 340,000 บาท ที่เหลือจ่ายอีกประมาณ 4 เดือน

12 เงิน ฌกส. กระทรวงสาธารณสุข ที่จะได้รับรวมทั้งหมด 560,000 บาท

  ปัญหาการรับเงิน ฌกส .

  1.  ญาติ เช่น พ่อ แม่ ของผู้เสียชีวิต หรือผู้ตายไม่ได้ระบุชื่อไว้ การจ่ายเงิน ฌกส. ตามผู้ตายระบุชื่อไว้เท่านั้น(เปลี่ยนแปลงแก้ไขภายหลังที่ผู้ตาย ตายไม่ได้)
  2. ส่งหลักฐานไม่ครบ หากส่งช้า เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ โดยนับ 1 -30 วันทำการ โดยไม่นับรวมวันเสาร์ และอาทิตย์และวันหยุดราชการ
  3. หากสมาชิก ฌกส. ยังไม่ตาย ให้เขียนชื่อ นามสกุล ระบุทายาท รับผลประโยชน์ให้ชัดเจน จะได้ไม่เกิดปัญหาในภายหลัง หรือมีการเปลี่ยนแปลง
  4.  สำนักงาน ฌกส. อยู่ซอย 5 กระทรวงสาธารณสุข บ้างท่านมาจากต่างจังหวัดอาจไม่คุ้นเคย

  บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรม "ปี๊บดักยุง"  ความเห็น (0)