การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องกระบวนการรับสมัครและสอบคัดเลือก โครงการ Year Program รุ่นที่ 59 ตอนที่ 1. จุดประสงค์ - แนวทางการพัฒนาองค์กรฯ และประเทศในแถบลาตินและแคริบเบียน


เอเอฟเอสประเทศไทย มีแนวนโยบายในการก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง สำหรับโครงการใหม่ๆ ที่จะเปิดนั้นต้องผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอย และมีความมั่นใจสูงว่าสามารถดำเนินการได้ดี ถึงจะเปิด ฯ

ฝ่ายคัดเลือกและส่งเสริมอาสาสมัครฯ เอเอฟเอสประเทศไทย โดยคุณธนพร  จงเจริญศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายฯ  ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องกระบวนการรับสมัครและสอบคัดเลือก โครงการ Year Program รุ่นที่  59 เป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 26- 27 เมษายน 2562 ณ โรงแรมทีเคพาเลซ กรุงเทพฯ

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อทบทวนความรู้-ความเข้าใจ ในกระบวนการรับสมัครฯ และนำข้อคิดเห็น- ข้อเสนอแนะและปัญหาไปปรับปรุงระบบออนไลน์

2. เพื่อทบทวนเรื่องลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนแลกเปลี่ยนเอเอฟเอสและเทคนิคการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

3. เพื่อให้อาสาสมัครได้รับทราบข้อมูลและมีความเข้าใจในโครงการ AFS Global Choice และทำการประชาสัมพันธ์ได้อย่างชัดเจน

4. เพื่อให้อาสาสมัครได้รับรู้เรื่องการรับสมัครครอบครัวอุปถัมภ์ และโครงการแลกเปลี่ยนของฝ่ายอุปถัมภ์บุคลากร เอเอฟเอสประเทศไทย 

*** ขอขยายความไปตามลำดับของความเกี่ยวเนื่องต่อไป  ***  

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จาก 82 เขตทั่วประเทศ  จำนวน 190  คน ประกอบด้วย
1. ผู้ประสานงานเขต
2. ผู้ช่วยผู้ประสานงานเขต
3. อาสาสมัครฯ 

  คุณสนั่น  อังอุบลกูล  ประธานกรรมการมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ สรุปความ ได้ดังนี้  

  เรื่องที่น่ายินดี : 1. ได้ต้อนรับคณะอาสาสมัคร ที่มาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้
                       2. องค์กรเอเอฟเอส ได้รับการยอมรับและความเชื่อมั่นด้านคุณภาพเป็นอันดับหนึ่ง จากสังคม ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเวทีระดับโลก
  สิ่งที่ขอบคุณ :  การเสียสละและการทุ่มเทของอาสาสมัครเอเอฟเอสทุกคน 
  โอกาสดีๆ ที่เกิดขึ้น  ณ งานประชุมฯ :
  1. อาสาสมัครได้พบปะ- พูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน  
  2. อาสาสมัครได้รับทราบข้อมูลที่น่าสนใจของประเทศที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายอย่าง ชัดเจน
  3. อาสาสมัครได้รับรู้ เรื่องการเพิ่มโครงการแลกเปลี่ยนในระยะสั้น  จำนวนหลายโครงการฯ   
  4. อาสาสมัครได้รับรู้ เรื่องความก้าวหน้าและทิศทางการพัฒนาเอเอฟเอสประเทศไทย
  สิ่งที่ฝากไว้
    1. การประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลในการเลือกประเทศ กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ
   2. การเสนอแนะและการให้ข้อคิดเห็น เพื่อจะนำสิ่งดีๆมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรเอเอฟเอส

  ผู้อำนวยการใหญ่ฯ พบอาสาสมัคร
  คุณจิรวัฒนา  จรูญภัทรพงษ์  ได้แนะนำกรรมการมูลนิธิทั้ง 3 ท่านที่ให้เกียรติมาร่วมพิธีเปิด คือ อาจารย์สุรวัฒน์  ชมภูพงษ์  ผ.ศ.พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ  และอาจารย์ประจวบ  ชำนิบรรณการ  อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนฯ 

  (จากซ้าย) คุณสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ - ผ.ศ.พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ - คุณสนั่น  อังอุบลกูล - อาจารย์ประจวบ  ชำนิบรรณการ - คุณโกสินทร์  ผลมั่ง - คุณจิรวัฒนา  จรูญภัทรพงษ์
  สรุปความจากการบรรยายพิเศษ
  การพัฒนาระบบการทำงาน
  องค์กรเอเอฟเอส มีการนำ Digitize System มาใช้เพื่อพัฒนาระบบการทำงานให้มีความสะดวก  ทันสมัยและมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น  อย่างเช่นระบบออนไลน์ก็ใช้งานมานานแล้ว   และมีการปรับระบบที่เอื้อต่อการทำงานของอาสาสมัครฯ
  การเปิดตัวโครงการใหม่ๆ  
  เอเอฟเอสประเทศไทย มีแนวนโยบายในการก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง สำหรับโครงการใหม่ๆ ที่จะเปิดนั้นต้องผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอย และมีความมั่นใจสูงว่าสามารถดำเนินการได้ดี ถึงจะเปิด ฯ  และทำความเข้าใจกับคณะผู้เกี่ยวข้อง เช่น เชิญอาสาสมัครมารับรู้ข้อมูล  การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล ฯลฯ เพื่อเปิดโอกาส และช่องทางใหม่ๆให้กับเยาวชนไทย
  ทางเลือกที่น่าสนใจ
  ประเทศอินเดีย  เนื่องจากภาพที่เคยเห็นในอดีต เกี่ยวกับลักษณะสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ ยังเป็นอุปสรรคต่อการเปิดใจยอมรับ จึงต้องใช้เวลาในการปรับความเข้าใจ แต่ในเชิงวิชาการ ถือว่า โครงการ STEMS ของอินเดีย โดดเด่นมาก  
  จึงจัดโครงการอินเดียหอพัก ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ด้วย
  ปี 2018 : Go China
  ปี 2019 : Go Latin
  คุณลักษณะของอาสาสมัครเอเอฟเอส ประเทศไทย
  มีความมุ่งมั่น ทุ่มเทและเสียสละ ช่วยสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับเอเอฟเอสประเทศไทย จนได้รับการยกย่องจากสมาชิกเอเอฟเอสทั่วโลก  

  แนวทางการแก้ไขและพัฒนาเอเอฟเอสประเทศไทย
  เอเอฟเอสประเทศไทย ไม่ได้เพิกเฉยต่อการแก้ไขอุปสรรคในการดำเนินงาน เช่น ความคล่องตัวในการดำเนินงานโครงการใหม่ๆ  หรือการแก้ไขปัญหาบางเรื่อง ที่อาจต้องใช้เวลาในการแก้ไข ซึ่งอาจไม่ทันใจหลายๆท่าน และเอเอฟเอสประเทศไทยยินดี รับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากทุกท่าน  เกี่ยวกับแนวทางทางการพัฒนาเอเอฟเอสประเทศไทย ว่าจะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไร
  รู้จักลาตินอเมริกา และแคริบเบียน
  คุณโกสินทร์ ผลมั่ง นักการทูตชำนาญการ กองลาตินอเมริกา กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ ให้เกียรติเป็นผู้บรรยายพิเศษ  เป็นนักเรียนเก่าเอเอฟเอส รุ่นที่ 38 ประเทศออสเตรเลีย
  มีวันนี้เพราะเป็นเอเอฟเอส
  เอเอฟเอส เป็นสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตคน  ได้เรียนรู้ทั้งภาษาและวัฒนธรรม ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดี   หลังจากกลับจากการไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเอเอฟเอส  จึงได้มีโอกาสไปโครงการเรือเยาวชน และทำโครงการฯให้กับคนอื่นๆอีกมากมาย และได้ทำงานเป็นทูตฯ มีโอกาสเดินทางไปรอบโลกกว่า 59 ประเทศ  
  หัวใจสำคัญของคนไทย ที่ไม่มีความตกอับ ในยุคปัจจุบัน * มีความเป็นไทยแท้ มีความเป็นเทศสูง *  
  Inter Cultural Person ต้องสามารถพูด ภาษาต่างประเทศได้มากกว่า ภาษาอังกฤษ
  การเป็นคนทีสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น คือ ทำตนให้เป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้ว
  ชีวิตของเยาวชนไทย ควรจะมีความสมดุล ทั้งด้านวิทย์และศิลป์ จึงจะประสบผลสำเร็จ 

  ทำไมต้องเป็นลาตินอเมริกาและแคริบเบียน
  เนื่องจากเป็นกลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่ กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีศักยภาพ เป็นรองจาก สหรัฐอเมริกา จีน และ EU รายได้ 15000 US Dollar/ปี
  ภาษาที่ใช้ 2 ภาษา
  1. ภาษาสเปน
  2. ภาษาโปรตุเกส
  ***  ประชากรกว่า 647 ล้านคน ใช้ภาษาโปรตุเกสและสเปน ***
  นอกจากนั้น น้องๆ  จะมีความเก่งกล้ามากขึ้น  และเติบโตมากขึ้น ได้คิด ได้ทำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง และได้ฝึกใช้ภาษาสเปน /โปรตุเกส  
  คุณโกสินทร์ ผลมั่ง  ได้บรรยายและให้ข้อมูลประเทศในแถบลาตินอเมริกาและแคริบเบียน จำนวนหลายประเทศ อาทิเช่น บราซิล เม็กซิโก อาร์เจนติน่า โคลัมเบีย ปานามา คอสตาริก้า เอกัวดอร์ และ คิวบา ฯลฯ  อย่างน่าสนใจทั้งด้านลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ วัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่  นับว่าเป็นประเทศทางเลือกที่ไม่ควรมองข้าม
   
  (ศึกษาข้อมูลภูมิภาคลาตินอเมริกาเพิ่มเติมได้ที่นี่) 
        *** ขอขอบคุณผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านนะคะ    ***

  หมายเลขบันทึก: 661416เขียนเมื่อ 29 เมษายน 2019 19:24 น. ()แก้ไขเมื่อ 30 เมษายน 2019 08:01 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


  ความเห็น (0)

  ไม่มีความเห็น

  พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
  ClassStart
  ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
  ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี