ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านบทเรียนออนไลน์ร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้นมัธยมศึกษา 1 จังหวัดสุรินทร์


บทคัดย่อ

เรื่อง     ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านบทเรียนออนไลน์ร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ วิชา การใช้โปรแกรมกราฟิก  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ผู้จัดทำ                นายภาคิน  ลุนลี

กลุ่มสาระการเรียนรู้       การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สถาบัน                     โรงเรียนแร่วิทยา  ตำบลบ้านแร่  อำเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาคุณภาพของบทเรียนออนไลน์การเรียนรู้ร่วมกันกับเครือข่ายสังคม วิชา การใช้โปรแกรมกราฟิก  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนแร่วิทยา ต.บ้านแร่ อ.เขวาสินรินทร์  จ.สุรินทร์ ตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน วิชา การใช้โปรแกรมกราฟิก  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ร่วมกับเครือข่ายสังคม 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์การเรียนรู้ร่วมกันกับเครือข่ายสังคมออนไลน์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย บทเรียนออนไลน์การเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบประเมินความพึงพอใจ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแร่วิทยา อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนออนไลน์ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.83/82.83 มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์การเรียนรู้ร่วมกันกับเครือข่ายสังคม วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก เมื่อนำคะแนนสอบก่อนเรียนและคะแนนสอบหลังเรียนมาวิเคราะห์เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่า คะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 แสดงว่าผู้ที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์การเรียนรู้ร่วมกันกับเครือข่ายสังคมออนไลน์  อยู่ในระดับมาก

คำสำคัญ (Tags): #วิจัย
หมายเลขบันทึก: 660719เขียนเมื่อ 26 มีนาคม 2019 17:29 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 เมษายน 2021 22:36 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี