รูปแบบการสอนที่เน้นกระบวนการคิด

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด
กิจกรรมเกี่ยวกับระดับการคิด   1.  ทักษะการคิด             1.1  ให้แต่ละคนเขียนสิ่งที่เห็นในห้องนี้มาคนละ  10  อย่าง             1.2  จับคู่กับเพื่อนที่นั่งใกล้ ๆ กัน  พิจารณาสิ่งที่เหมือน และต่างจากเรา แล้วเขียนส่วนที่ต่างจากตนเองเพิ่มเติม             1.3  จัดกลุ่มสิ่งที่เขียน             1.4  ร่วมกันวิเคราะห์ กิจกรรมแต่ละอย่างบ่งบอกถึงทักษะการคิด อย่างไร             1.5  ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับคำอธิบายในหลักสูตร ว่ามีคำใดบ่งบอก ทักษะการคิด แล้วเขียนเฉพาะคำที่ไม่ซ้ำกัน   2. ลักษณะการคิด             2.1  ให้แต่ละคนเขียนประโยชน์ของผ้าขาวม้ามาให้มากที่สุด ในเวลา  3  นาที             2.2  แต่ละคนนำเสนอ             2.3  ร่วมวิเคราะห์และจัดลักษณะการคิดว่าเป็นลักษณะแบบใด             2.4  ถ้าไม่มีผ้าขาวม้าจะใช้อะไรนำมามัดสิ่งของแทน             2.5  ร่วมวิเคราะห์เป็นลักษณะการคิดลักษณะใด             2.6  ช่วยกันคิดว่าทำไมคุณครูจึงไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการส่วนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    ( เป็นการคิดแบบใด )             2.7  ให้ร่วมกันคิดและเขียนว่า สภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย อีก 5 ปี ข้างหน้าจะเป็นอย่างไร  ( วิเคราะห์เป็นลักษณะการคิดแบใด )   3.  กระบวนการคิด       3.1  แบ่งกลุ่มร่วมกันคิดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ต้องเร่งแก้ไขมากที่สุด ร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุ และแนวทางแก้ไข       3.2  ร่วมกันวิเคราะห์เป็นกระบวนการคิดแบบใด มีขั้นการพัฒนาการเรียนรู้อย่างไร   ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนากระบวนการคิด ( กระบวนการคิดแก้ปัญหา) กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง  การจัดบ้าน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เวลา   2  ชั่วโมง ------------------------------------   1.  สาระสำคัญ        การจัดบ้านเรือนให้ถูกสุขลักษณะช่วยส่งเสริมคุณภาพทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ 2.  จุดประสงค์การเรียนรู้       2.1  บอกปัญหา สาเหตุ และวิธีแก้ปัญหา การกำจัดขยะมูลฝอยได้       2.2  ปฏิบัติตนในการแก้ปัญหา การกำจัดขยะมูลฝอยได้ 3.  กิจกรรมการเรียนการสอน  ( กระบวนการแก้ปัญหา )  
    กระบวนการ กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ตระหนักในปัญหา 1. แบ่งกลุ่มนักเรียน ศึกษา สังเกต รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ   การกำจัดขยะมูลฝอยของบ้านเรือนในท้องถิ่น (ในแบบบันทึก)
2. คิดวิเคราะห์ หาสาเหตุของปัญหา 2. ร่วมกัน สนทนา วิเคราะห์ หาสาเหตุของการกำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกวิธี และผลของการปฏิบัติดังกล่าว (ในแบบบันทึก)
3. สร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา 3. ร่วมกันศึกษาหาความรู้ วิเคราะห์ อภิปรายหาวิธีการ แก้ปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอยหลาย ๆ อย่าง
4. ตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหา 4. ร่วมกันวิเคราะห์เปรียบเทียบวิธีการแก้ปัญหา การกำจัด ขยะมูลฝอยแต่ละวิธี และตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหา ที่เหมาะสม พร้อมทั้งกำหนดวิธีการปฏิบัติ
5. ลงมือปฏิบัติ 5.ร่วมกันปฏิบัติ ตามวิธีการที่กำหนดขึ้นในการกจัดขยะมูลฝอยและปรับปรุงวิธีการอย่างสม่ำเสมอ จนสามารถแก้ปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอยได้
6. ประเมินและปรับปรุง 6. ร่วมกันตรวจสอบและประเมินวิธีการปฏิบัติในการกำจัดขยะมูลฝอยและปรับปรุงวิธีการอย่างสม่ำเสมอจนสามารถแก้ปัญหา
    กระบวนการ กิจกรรมการเรียนการสอน
  การกำจัดขยะมูลฝอยได้
7. ชื่นชมการแก้ปัญหา 7. ร่วมกันสรุปวิธีการแก้ปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอยที่ทำประสบผลสำเร็จและแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกจากการแก้ปัญหา การกำจัดขยะมูลฝอยได้ผลสำเร็จ
            4.  สื่อการเรียนการสอน       4.1  แบบบันทึก       4.2  เอกสารความรู้เกี่ยวกับการกำจัดขยะ   5.  การวัดและประเมินผล       5.1  ตรวจผลการกำจัดขยะมูลฝอยของบ้านเรือนในท้องถิ่น       5.2  สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน                   - การทำงานร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม                   - ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่                   - ความสนใจตั้งใจปฏิบัติกิจกรรม                   - ขั้นตอนกระบวนการและนิสัยในการทำงาน       5.3  ความสามารถในการแก้ปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอย   --------------------------------------                 แบบบันทึก ชื่อกลุ่ม.............................................................  
ปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอย สาเหตุ วิธีแก้ปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอย
                                             
   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ของกลุ่มนิเทศความเห็น (1)

Tadsanee
IP: xxx.91.172.249
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

      แอบเสียจนมองไม่เห็นเลยค่ะ  อาจารย์ช่วยบอกคุณคำตาให้เขาเพิ่ม ป้ายคำหลัก เป็น edkm ด้วยค่ะ ข้อเขียนของอาจารย์จะได้ไปปรากฏในบล็อกของโครงการวิจัย

     อาจารย์ช่วยเขียนให้สั้นหน่อย  คืออาจจะยาวก็ได้แล้วแยกเป็นตอนๆ  เล่าสิ่งที่ทำและใส่ความคิดเห็นของบุคคลต่างๆเข้าไป  เมื่อมีคนเข้ามาอ่านจะได้มีการโต้ตอบกัน

     มีวิธีการที่จะใส่ขนาด และสีของตัวอักษรให้น่าอ่านค่ะ   พวกคอมพิวเตอร์เขาจะทำได้ให้เขาสนอสิคะ