"ทำบุญอย่างไรให้ได้ใช้ชาตินี้"

ศีลไม่บริสุทธิ์สวดมนต์ภาวนาไปก็เท่านั้น ให้ทานไปบุญก็อาจได้ใช้ชาติหน้า แล้วพระพุทธศาสนา..มีไว้ทำอะไร?

พุทธศาสนาสอนเรื่องสติปัญญา สอนให้ใช้สติและปัญญา

ก่อนใช้สติปัญญาต้องมีทั้งสติและปัญญาเสียก่อน

เราเป็นชาวพุทธเราจึงควรมีควรศึกษา หากไม่รู้ บุญที่ท่านทำ ทานที่ท่านให้ อาจไม่เกิดประโยชน์อันใดกับท่านในชาตินี้เลย..

แต่การจะมีทั้งสติและปัญญาได้ก็ต้องเข้าใจและปฏิบัติตามหลักของไตรสิกขาแก่นธรรมแท้จริงของพระพุทธศาสนากันเสียก่อน

ไม่อย่างนั้นไม่กล่าวว่าผู้นั้นมีปัญญา

สติและปัญญา นามธรรมสองอย่างนี้ต้องมีคู่กัน จะทึกทักว่าตนมีนึกคิดเอาเองว่าตนมี หรือใครบอกว่าเรามีไม่ได้ รู้เองจากการปฏิบัติเองเท่านั้น

และต้องมีคุณสมบัติกันก่อน

มนุษย์ทุกคนฝึกได้ก็ใช่ว่าจะได้ปัญญาทุกคน

ต้องมีบุญด้วย

ข้อ ๑. ไม่ฆ่าบิดามารดา

ข้อ ๒. เคารพพระพุทธศาสนาอย่างเลื่อมใส

ข้อ ๓. ไม่ทำพระพุทธเจ้าห้อเลือด ดูหมิ่นพระอรหันต์ หรือทำสงฆ์แตกแยก

ถ้ามีสามข้อนี้ ท่านมีบุญ.

คุณสมบัติพร้อมแล้ว...ไปต่อกันเลย

พุทธศาสนาสอนเรื่องของไตรสิกขา หมายถึง ๓ อย่างที่ผู้นับถือศาสนาพุทธควรศึกษาปฏิบัติตน

คือศีล สมาธิ ปัญญา

การไหว้พระสวดมนต์ภาวนานั้นเป็นองค์ศีลกับสมาธิสององค์ ถ้าหากศีลไม่บริสุทธิ์ สวดมนต์ภาวนาไปก็จะได้แค่ความสงบ ไม่ได้สมาธิปัญญาอะไรขึ้นมา ทานที่ให้ บุญที่ได้ อาจลอยไปรออยู่ชาติหน้า เสียเวลาดีแท้..

เมื่อสวดมนต์ภาวนาเสร็จ ความไม่สงบต่างๆก็กรูกลับเข้ามาในความคิด ความรู้สึกเดิมๆกลับมาอีก ไม่ได้อะไร

ลองทบทวนการปฏิบัติเสียใหม่ การให้ทานรักษาศีลเป็นปกติอยู่แล้ว ก็ลองไหว้พระสวดมนต์ภาวนาเจริญสมาธิ ปฏิบัติให้ครบองค์ประกอบตามคำสอนพระพุทธเจ้ากันดูไหม

ศีลบริสุทธิ์ เป็นอย่างไรนั้นควรหาศึกษามาปฏิบัติ

หากมีความบริสุทธิ์ของศีลวันใด ผนวกกับการไหว้พระสวดมนต์ภาวนาอยู่แล้วก็จะเกิดความบริบูรณ์ขึ้นมา

เกิดปัญญาขึ้นมา ไม่ต้องฝึกไม่ต้องเรียน

เมื่อศีลและสมาธิมีความบริบูรณ์ จะเกิดปัญญาขึ้นมาเอง เป็นการประชุมพร้อมขององค์ไตรสิกขาเกิดขึ้นสมบูรณ์

เมื่ออำนาจของศีลและสมาธิรวมกันเป็นมหาสติ

เรียกว่า สติปัญญา อย่างสมบูรณ์

อัศจรรย์อย่างไร ต้องเห็นด้วยตัวเองปฏิบัติด้วยตัวเองเท่านั้น

นี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์สอน

นี่คือสิ่งที่ชาวพุทธควรมี

.อย่าปล่อยให้การปฏิบัติทานศีลภาวนานั้นสูญเปล่า เวลาของเรามีมากน้อยเท่าไหร่

ทำบุญทำทานอย่าทำแล้วสูญไป

รู้ลมหายใจก่อนมันจะไปจากเรา.

.ธัมมานุสารี.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความทั่วไปความเห็น (0)