นิราศเกาหลี๗


นิราศเกาหลี ตอนที่ ๗

๒๐๑องค์กร ประชาชน

พลังคน มาล้นหลาม

เฝ้าดู และติดตาม

การเมืองคร้าม เกรงขามจริง

๒๐๒ชาวบ้าน รวมตัวกัน

สร้างสัมพันธ์ ทั้งชายหญิง

ร่วมกัน หมั่นท้วงติง

ไม่ทอดทิ้ง การเมืองตน

๒๐๓ผนึก กำลังไว้

ถ่วงดุลได้ ไม่ฉ้อฉล

หนึ่งเดียว เพื่อทุกคน

ให้ชาติพ้น ภัยคนพาล

๒๐๔องค์กร อิสระ

มิลดละ ร่วมประสาน

ไม่เกี่ยว รัฐบาล

เขาทำงาน หาเงินเอง

๒๐๕สกัด คนไม่ดี

สร้างวิถี หนีข่มเหง

คนชั่ว ต่างกลัวเกรง

พวกอวดเบ่ง นักการเมือง

๒๐๖ประวัติ บันทึกไว้

เอามาใช้ เป็นต้นเรื่อง

เป็นกลาง อย่างประเทือง

ไม่สิ้นเปลือง งบประมาณ

๒๐๗ลงขัน สมาชิก

ไม่ตุกติก บริหาร

หลายคน ร่วมจัดการ

สร้างตำนาน งานมวลชน

๒๐๘เล่าเรื่อง ด้วยเรื่องเล่า

เกาหลีเฝ้า ต้านฉ้อฉล

การเมือง เรื่องทุกคน

ทุกข์ผ่านพ้น ดลสุขใจ

๒๐๙ก่อนกลับ ประทับจิต

ความเป็นมิตร ชิดฤทัย

ดาดฟ้า พาขึ้นไป

ชมเมืองใหญ่ ให้อาทร

๒๑๐เมืองนี้ มีเขารอบ

แสนชื่นชอบ รอบสิงขร

มองเห็น เป็นนาคร

ยามแดดอ่อน มิร้อนแรง

๒๑๑พารา ยามฟ้าหม่น

สุริยน มายอแสง

เมฆา มาแสดง

เหมือนมาแกล้ง ให้หนาวกาย

๒๑๒เที่ยงวัน พลันจับจ้อง

สายตามอง มีความหมาย

หนาวเย็น ไม่เห็นคลาย

สุรีย์หน่าย มิฉายมา

๒๑๓บ่ายคล้อย คอยตะวัน

มาจำนรรจ์ สุขหรรษา

ฟ้างาม ตามเวลา

แดดมิจ้า เมฆาบัง

๒๑๔ฮันกุก แหล่งเรียนรู้

เส้นทางสู่ การศึกษา

เรียนคิด วิทยา

แหล่งค้นคว้า วิชาการ

๒๑๕ภาษา ที่แตกต่าง

เขาเพียรสร้าง ทางประสาน

คำไทย ใช้ชำนาญ

ครูอาจารย์ อ่านเขียนเป็น

๒๑๖วิชา ภาษาไทย

เปิดสอนไว้ เราได้เห็น

ฝึกมาก ไม่ยากเย็น

ตรงประเด็น เน้นสิ่งดี

๒๑๗สองพัน กว่าศิษย์เก่า

มาร่วมเข้า เร้าศักดิ์ศรี

ฉลอง สองบุรี

ห้าสิบปี ที่สอนมา

๒๑๘พูดไทย ได้ชัดแท้

มิเชือนแช แลศึกษา

สัมพันธ์ นครา

เกาหลีพา มาพบกัน

๒๑๙ฟังเขา มาเล่าเรื่อง

ชาติฟูเฟื่อง เรืองสีสัน

ประชา มาผลักดัน

เหมือนรู้ทัน นักการเมือง

๒๒๐ทำดี มีเชิดชู

ทำชั่วรู้ ดูขัดเคือง

ฐานะ จึงกระเตื้อง

พลเมือง มาช่วยกัน

๒๒๑สงคราม ทำทุกข์ยาก

เขาลำบาก มากมหันต์

ผู้นำ นั้นสำคัญ

อาจพลิกผัน อาจล่มจม

๒๒๒เลือกตั้ง อย่าพลั้งพลาด

มัวประมาท อาจขื่นขม

เผลอไผล ใจลอยลม

จะทุกข์ตรม ระทมนาน

๒๒๓การเมือง ต้องโปร่งใส

ประชาใฝ่ ได้ขับขาน

เบ็ดเสร็จ เผด็จการ

ทรมาน ผลาญทำลาย

๒๒๔การเมือง มีผลมาก

ทำทุกข์ยาก ทำเสียหาย

ทำดี มีมากมาย

ความสุขฉาย ทุกข์หายพลัน

๒๒๕ประชา ธิปไตย

นั้นมิใช่ เรื่องในฝัน

เลือกตั้ง ก็จบกัน

คิดแค่นั้น มันไม่พอ

๒๒๖ส่วนร่วม ทุกระดับ

จะประคับ ประคองขอ

เพียงชน ประชาก่อ

อย่ารีรอ เร่งร่วมมือ

๒๒๗นอนหลับ มัวทับสิทธิ์

เป็นหลักคิด ผิดหลักถือ

พลัง ประชาคือ

สิ่งเลื่องชื่อ ระบือไกล

๒๒๘การเมือง บนถนน

แหล่งรวมคน ชนแก้ไข

นอกงาน รวมตัวไว

เพื่อขับไล่ เผด็จการ

๒๒๙ปรับเปลี่ยน กล้าเปลี่ยนปรับ

ชนขยับ รับประสาน

โปร่งใส ไร้คนพาล

รัฐบาล ผ่านประชา

๒๓๐เรียนรู้ ดูชาติเขา

มองชาติเรา เฝ้าใฝ่หา

การเมือง เรื่องก้าวหน้า

กี่ปีกว่า จะเปลี่ยนแปลง

๒๓๑แสงอ่อน ตอนเย็นย่ำ

อาทิตย์ต่ำ อำพันแสง

ฟ้าใส ไม่ร้อนแรง

ฟังแถลง แจ้งเวลา

๒๓๒ขอบคุณ เกื้อหนุนไว้

บรรยายให้ ได้วิชา

วาดหวัง ตั้งใจมา

สมอุรา คราได้เยือน

๒๓๓เย็นมา ลาตะวัน

ขึ้นรถพลัน มิหวั่นเตือน

ความคิด มิบิดเบือน

แม้ดาวเดือน ยังไม่มา

๒๓๔เมียงดง คงคึกคัก

ของมากนัก จักค้นหา

ไกด์จัด นัดเวลา

กินข้าวปลา ค่อยมาเดิน

๒๓๕มื้อเย็น เป็นบุฟเฟ่ต์

ไม่ลังเล หันเหเกิน

กินพลาง อย่างเพลิดเพลิน

มิขัดเขิน เชิญตักกิน

๒๓๖อาหาร ย่านทะเล

ต่างฮาเฮ สมใจจินต์

กุ้งปู หมูถูกลิ้น

ตักหลายชิ้น มากินกัน

๒๓๗หลายหลาก มากสไตล์

เลือกตักไว้ มิได้ฝัน

น้ำท่า สารพัน

น้ำส้มคั้น นั้นไม่มี

๒๓๘กินอิ่ม ยิ้มกันได้

สดชื่นใจ ไล่ทุกข์หนี

เมียงดง ตลาดดี

ถิ่นเกาหลี ที่กลางโซล

๒๓๙แสงไฟ ให้ส่องสาด

เดินนวยนาด มิผาดโผน

แม่ค้า มาตะโกน

มิหยาบโลน โดนเรียกชม

๒๔๐ชมเล่น เน้นชมชื่น

ชมใครอื่น ทำขื่นขม

ชมคน น่านิยม

ชมเหมาะสม ชื่นชมเชย

๒๔๑เข้าซอย พลอยชมเพลิน

ลัดเลาะเดิน มิเมินเฉย

หลายสิ่ง ยิ่งเปรียบเปรย

เหมือนคุ้นเคย อย่างของไทย

๒๔๒ดึกนัก พักดีกว่า

ดูเวลา อย่าไถล

เดินชม สมฤทัย

ดึกแล้วไป ได้เข้านอน

๒๔๓หลับใหล ไม่หลับลึก

ยังรู้สึก สายสมร

หลับไป ใจอาวรณ์

ตื่นเอาตอน ค่อนสางมา

๒๔๔เช้าชม โสมเกาหลี

โสมมีดี ที่คนหา

ส่งเสริม เติมชีวา

ทำเป็นยา มาขายเรา

๒๔๕อินซัม คำเรียกใช้

แปลเป็นไทย ใช่คำเขา

มนุษย์ รุดเร่งเอา

ปลูกโสมเจ้า เฝ้าเอาใจ

๒๔๖หนึ่งปี มีหนึ่งกิ่ง

สามใบจริง สิ่งสงสัย

สองปี มีสิบใบ

สองกิ่งให้ ใบแบ่งปัน

๒๔๗เพิ่มดี ปีละกิ่ง

แปลกแต่จริง สิ่งสร้างสรรค์

ห้าใบ เพิ่มให้ทัน

หกปีนั้น สามสิบใบ

๒๔๘หนึ่งปี มีฤทธิ์ร้อน

บอกไว้ก่อน ตอนต้องใช้

แปรรูป ทุกขั้นไป

ดูแลได้ ใจอดทน

๒๔๙สี่ปี คัดเอาไว้

ปลูกต่อไป ขยายผล

แบ่งเพียง สามสิบต้น

ปลูกอยู่บน ภูเขาชัน

๒๕๐ลาดเอียง เพียงพอดี

องศามี มาจัดสรร

จำเพาะ เหมาะแก่พันธุ์

สามสิบนั้น องศาดี...(มีต่อ)

หมายเลขบันทึก: 659752เขียนเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2019 18:38 น. ()แก้ไขเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2019 18:38 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท