อัลกอริทึม

ความหมายของอัลกอริทึม (Algorithm)    

อัลกอริทึม (Algorithm) คือ กระบวนการแก้ปัญหาที่มีลำดับหรือวิธีการในการแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่งอย่างเป็นขั้นตอนและชัดเจน อัลกอริทึม (Algorithm) หมายถึง ขั้นตอนหรือลำดับการประมวลผลในการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งซึ่งจะช่วยให้ผู้พัฒนาโปรแกรมเห็นขั้นตอนการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายขึ้น

     อัลกอริทึมประกอบด้วยวิธีการเป็นขั้นๆ และมีส่วนที่ต้องทำแบบวนซ้ำอีก จนกระทั่งแก้ปัญหาเสร็จ ซึ่งการแก้ปัญหาโดยใช้อัลกอริทึมนี้ สามารถใช้แก้ปัญหาทั่วๆไป  และยังใช้กับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย   โดยการอธิบายอัลกอริทึมแบ่งได้เป็น

1.การแสดงอัลกอริทึมด้วยข้อความ (Natural language)    คือ การใช้ข้อความแสดงขั้นตอนการทำงาน มีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ ลำดับ และขั้นตอนการทำงาน เช่น
    การต้มไข่ เมื่อต้องการต้มไข่ จะมีขั้นตอนดังนี้
        1.เตรียมส่วนประกอบ และอุปกรณ์
           น้ำ + ไข่ + หม้อ
        2.เติมน้ำในหม้อใส่ไข่ลงไป
        3.นำหม้อตั้งบนเตา เปิดไฟ
        4.เมื่อน้ำเดือดจับเวลาอีก 4 นาที ปิดไฟ
        5.นำไข่ที่ต้มสุกแล้วออกจากหม้อ


2.การแสดงอัลกอริทึมด้วยรหัสจำลองหรือซูโดโค้ด    คือการอธิบายด้วยรหัส โดยเราสามารถกำหนดรหัสจำลองขึ้นเองได้ เช่น รหัสจำลองสำหรับเดินทาง


3.การแสดงอัลกอริทึมด้วยผังงานหรือโฟลวชาร์ต (Flowchart)</p><p>    โฟลวชาร์ต ( Flow Chart ) หมายถึง ผังแสดงขั้นตอนและลําดับการทำงานต่าง ๆ ในโปรแกรมโดยแสดงในรปแบบของสัญลักษณแทนการทำงาน</p><p>การแสดงอัลกอริทึมด้วยผังงาน มีสัญลักษณ์และคำอธิบายดังนี้</p>

การแสดงอัลกอริทึมด้วยผังงาน แบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ</p><p>    1) ผังงานแบบโครงสร้างเรียงลำดับ (Sequential Structure) เป็นผังงานที่แสดงขั้นตอนเรียงลำดับตั้งแต่ ขั้นตอนแรก ขั้นตอนถัดไป จนถึงขั้นตอนสุดท้าย และสิ้นสุดการทำงานเป็นโครงสร้างที่เรียบง่าย เช่น</p>


2) ผังงานแบบโครงสร้างทางเลือก (Selection Structure)เป็นผังงานที่ใช้แสดงทางเลือกในการตัดสินใจ (Decision) เช่นอ้างอิง sites.google.com/site/ablpn04/lesson1

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิทยาการคำนวณความเห็น (0)