อารยธรรมอิสลาม โดยนายต้นสัก สนิทนาม

อารยธรรมอิสลาม (Islamic civilization) โดย นายต้นสัก สนิทนาม             อารยธรรมอิสลามหนึ่งในอารยธรรมที่สำคัญของโลกก็คืออารยธรรมอิสลามโดยอารยธรรมมีที่มาจากความศรัทธาและโลกทัศน์ที่ว่าโลกและสรรพสิ่งทั้งปวงเป็นผลงานการสร้างสรรค์ของพระเป็นเจ้าแห่งอาดัมพระองค์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าผู้สร้างผู้ประทาน ชีวิตผู้ประทานความตายผู้ทรงฟื้นคืนชีวิตขึ้นมารับการพิพาษาผลกรรมที่ได้กระทำไว้ในชีวิตโลกและเราทั้งหลายจักต้องคืนก ับไปหาพระองค์ความศรัทธาดังกล่าวนี้เป็นคุณลักษณะเด่นและจำเพาะแบบเซมิติกโดยแม้ชาวเขมิติกจะมีความเชื่อและความศรัทธาหลากหลาย แต่ลักษะความเชื่อที่เด่นสุดของชาวเซมิติกกลุ่มที่เป็นบร เผ่าพันธุ์ของชาวอาหรับและชาวยิวที่เป็นพื้นฐานของอารักขาหลักศีลธรรมและชีวิตในศาสนาอิสลามที่มีความเชื่อในศาสนาคริสต์ สร้างอาคมให้เป็นบรรพบุรุษของมนุษยชาติไม่เพียงเท่านั้นอาคมยังได้รับหน้าที่ให้มาเทศนาเตือนสติบรรดาลูกหลานของท่านให้มีศรัทธาในพระเป็นเจ้าองค์เดียวนี้ให้นมัสการพระองค์เชื่อฟังพระองค์มีให้ฝ่าฝืนพระองค์และมีให้ยกสิ่งใดหรือ ผู้ไดขึ้นเป็นสรณะที่พึ่งหรือยกขึ้นมานมัสการเทียบเคียงพระองค์สานสและสาระคำสอนจากท่านศาสดานปีอาดัมนี้ได้รับการสืบทอดมา ู่ศาสดามากมายในสายธารประวัติศาสตร์อันยาวนานของมนุษยชาติผ่านการเทศนาจากศาสดาท่านหนึ่งในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งไปสู่อีกยุคสมัยหนึ่งและผู้เป็นมุสลิมหรือศรัทธาชนในอิสลามเชื่อว่าได้มีศาสดาบารมากมายนับ แสนท่านที่ได้รับการคัดสรรจากอัลลอฮ์ให้มาเทศนาเตือนสติมนุษย์ทั้งปวงให้เห็นความจริงของชีวิตที่ว่าพระเป็นเจ้าที่มีเพียงองค์เดียวนี้ได้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงขึ้นมาเพื่อประโยชน์แก่มนุษย์และให้ชีวิต โลกนี้เป็นที่ทดสอบผลกรรมดีหรือชั่วของมนุษย์มนุษย์จึงต้องสำรวมตนต่อพระองค์ละวางอัตตาตนละทิ้งสิ่งปรุงแต่งทั้งปวงที่ตนเองปรุงแต่งไว้หรือตามที่ผู้คนรอบ ้างปรุงแต่งไว้มนุษย์จักจำนนตนต่อพระองค์และนมัสการพระองค์โลกทัศน์ดังกล่าวนี้เป็นหนึ่งในสี่โลกทัศน์สำคัญเท่าที่มีพบในผู้คนทั่วโลกโลกทัศน์ทั้งสี่ที่มีพบอยู่ในหมู่ชาวโลกนั้นคือ โลกทัศน์แบบอินเดียโลกทัศน์แบบจีนโลกตะวันตกแบบตะวันตกและโลกทัศน์เซมิติกตามแบบของอับบราฮัม (มิลละฮ์ อิมบราฮีม หรือ millatu ibrahim )

โดย: นายต้นสัก สนิทนาม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อารยธรรมความเห็น (0)