ผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3)

iamTON
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ1.องค์ประกอบการประเมิน
1. ผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา
ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา คะแนนเต็ม 60 คะแนน
มีรายการประเมิน 4 รายการ จํานวน 7 ตัวบ่งชี้ดังนี้
1) ผลที่เกิดกับครู (25 คะแนน) มีจํานวน 2 ตัวบ่งชี้
2) ผลที่เกิดกับผู้เรียน (10 คะแนน) มีจํานวน 1 ตัวบ่งชี้
3) ผลที่เกิดกับสถานศึกษา (15 คะแนน) มีจํานวน 2 ตัวบ่งชี้
4) ผลที่เกิดกับระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (10 คะแนน) มีจํานวน 2 ตัวบ่งชี้

ส่วนที่ 2  ผลงานทางวิชาการ คะแนนเต็ม 40 คะแนน มีรายการประเมิน 2 รายการ  จํานวน 6 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
1) คุณภาพของผลงานทางวิชาการ (20 คะแนน) มีจํานวน 4 ตัวบ่งชี้
2) ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ (20 คะแนน) มีจํานวน 2 ตัวบ่งชี้


http://www.bpi.ac.th/data_uplo...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานศึกษานิเทศก์ความเห็น (0)