The Special English Camp 2018: Return Life to Nature

K.Pually
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
แม้นักเรียนบางคนจะไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมค่ายฯ ก็สามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้เหมือนกัน เพราะครูได้จัดการทุกสิ่งอย่าง ที่เอื้อต่อการเรียนรู้แบบง่ายๆ แค่เปิดใจที่จะเรียนรู้ โดยใช้สมองคิดและลงแรงเล็กๆ น้อยๆ ด้วยการพูดคุย- แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆที่ไป และเตรียมข้อมูลเพื่อฝึกพูดนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ

***....ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีความจำเป็นต่อเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21  เป็นอย่างยิ่ง   มนุษยชาติล้วนใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกันทั้งทางตรงและผ่านแอพพลิเคชั่น รวมทั้งเวปไซต์ต่างๆ  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยประสบการณ์ตรง ในบรรยากาศที่สนุกสนาน ผ่านเกม เพลง บทบาทสมมติ ในรูปแบบของการจัดค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ช่วยให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดี  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารอย่างมั่นใจมากขึ้น...***  


The Special English Camp 2018: Return Life to Nature ชื่อค่ายภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  ประจำปี 2561  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม  2561 ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน  ณ ค่ายนเรศวร จังหวัดเพชรบุรี และกิจกรรมบางส่วนที่น่าสนใจ ที่ราชบุรี และในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ารเลือกสถานที่ :  ทำไมต้องเป็นที่ราชบุรี  เพชรบุรี & หัวหิน
1.  ความต่างของสถานที่และบรรยากาศ เปิดโอกาสให้นักเรียน ได้ไปสัมผัสและเรียนรู้ในบรรยากาศที่แตกต่าง เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับนักเรียน  เนื่องจากเมืองกำแพงเพชรอยู่ห่างไกลจากทะเลฯ
2. สถานที่เอื้อต่อการทำกิจกรรมฯ และสภาพแวดล้อมง่ายต่อการกำกับ- ดูแลฯ ในการดำเนินกิจกรรม  เพราะทุกคนอยู่ในอาณาบริเวณที่กำหนดให้  มีความปลอดภัยสูง 

สาระสำคัญของเรื่องที่ได้เรียนรู้ 
    1 การเยี่ยมชมเซรามิกที่เถ้าฮงไถ่ ราชบุรี เน้นให้เห็นศิลปะของคนไทยในการจัดทำเซรามิก 
ที่มีมาตรฐานระดับสากล  โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติในท้องถิ่น  เป็นสื่อในการฝึกทักษะทั้ง 4 ของภาษาอังกฤษ     

    2 การปลูกป่าชายเลน เพื่อรักษาความสมดุลของธรรมชาติ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ตามแนวพระราชดำริ ระดับสากล  เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในด้านสิ่งแวดล้อม  และเรียนรู้เรื่องความสมดุลของธรรมชาติโดยฝึกทักษะการคิด การอ่าน การฟัง  การพูด และการเขียน เป็นภาษาอังกฤษ  มีการระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำโครงการที่ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกและนำเสนอเป็นรายกลุ่ม         

 หลังจากชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมฯ จึงมาฟังคำอธิบายถึงวิธีการปลูกต้นโกงกาง

นักเรียนให้ความสนใจและร่วมใจกันปลูกป่าชายเลน กันอย่างสนุกสนาน 

กิจกรรมบูรณาการฯ ด้วยโครงการที่ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับโลกของเรา
   3 การเยี่ยมชมพระราชวังมฤคทายวัน  เป็นการเรียนรู้จากสถานที่จริง ก่อให้เกิดองค์ความรู้แบบคงทน และเป็นประสบการณ์จริงที่ไม่ต้องอาศัยการจินตนาการฯ  ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในสถาปัตยกรรม เกิดความหวงแหนและช่วยกันอนุรักษ์สืบต่อไป  โดยฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ  

        

  4  For Art’s Sake 4 D  แหล่งรวมภาพศิลปะที่สวยงาม 4 มิติ ฉาบด้วยสีสันจัดจ้าน กว่า 90 ภาพ  คุ้มค่าต่อการเข้าชม  กิจกรรมนี้ฝึกทักษะการคิด-วิเคราะห์ และการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

5  กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียนรู้และกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี ด้วยเพลง เกม เป็นภาษาอังกฤษ  ช่วยเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนและการรู้จักแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างสนุกสนาน สร้างความคุ้นชินกับการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร

    สนุกกันอย่างมีสาระและได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ   

นำเสนอภาระงานที่ 1( เซรามิก) และกิจกรรมเสริมการฝึกทักษะการสื่อสารฯ

กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ 

รับประทานอาหารเย็นข้างนอกเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตของคนชุมชนที่นั่น

อาหารเช้าและเครื่องดิ่ม- ขนมระหว่างการพักจากกิจกรรม 

*** สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้ไปค่ายฯ จะมีการมอบหมายกิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่องเดียวกัน ตามขั้นตอนดังนี้  ***

     1. มอบตารางการทำกิจกรรมที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ และเขียนลิ้งค์เวปไซต์ของเรื่องที่ให้ศึกษาแก่นักเรียน เพื่อง่ายต่อการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม รวมทั้งแนะนำให้สอบถาม-พูดคุยกับเพื่อนที่ไปร่วมกิจรรมค่ายฯ เพื่อข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถจินตนาการได้อย่างชัดเจน  
     2. พริ้นท์รูปกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 100 ภาพและรูปใหญ่ 8 x 12/ 8 x 10 จำนวน 4 ภาพ พร้อมทั้งกระดาษปูพื้น สิ่งของตกแต่งและอุปกรณ์ฯ ให้กับนักเรียนกลุ่มนี้  ได้ศึกษาและจัดบอร์ดความรู้  รวมทั้งเตรียมการนำเสนอกิจกรรมค่ายฯ ตามความคิดเห็นของตนเป็นรายบุคคล
     3.  ให้นักเรียนกลุ่มนี้นำเสนอกิจกรรมที่ได้ศึกษาและสอบถามจากเพื่อนๆที่ไปค่ายฯ เป็นภาษาอังกฤษ โดยนำเสนอเป็นรายบุคคลในชั้นเรียนเป็นลำดับต่อไป  

***... แม้นักเรียนบางคนจะไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมค่ายฯ ก็สามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้เหมือนกัน เพราะครูได้จัดการทุกสิ่งอย่าง ที่เอื้อต่อการเรียนรู้แบบง่ายๆ แค่เปิดใจที่จะเรียนรู้  โดยใช้สมองคิดและลงแรงเล็กๆ น้อยๆ ด้วยการพูดคุย- แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆที่ไป  และเตรียมข้อมูลเพื่อฝึกพูดนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ...***

***... ขอขอบคุณผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านนะคะ...***                                       

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมความเห็น (0)