Day_49

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 นักศึกษาการพัฒนาชุมชนหน่วยฝึกที่ 6 ช่วยพี่ๆกองการศึกษา จัดเรียงข้อมูล จปฐ. ตามทะเบียนราษฏร์ และให้ตรงกับหมู่บ้านที่จัดเรียงไว้ และได้ทำกิจกรรมทำความสะอาดเทศบาล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์_พัฒนาชุมชนความเห็น (0)