kitty
นาย กิตติ กสิณธารา

93 ว่าด้วยเรื่อง "ปี" ตาม ว 21/2560


สิ่งหนึ่งที่คุณครูที่จะขอรับการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตาม ว 21/2560 คือเรื่องของการนับ “ปี” มีอยู่หลายคำที่เกี่ยวข้องและต้องตีความว่า “ปี” นั้นมีความหมายและมีวิธีการนับที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร มีคำว่า “ปี” ที่ปรากฏอยู่ตามคู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ได้กล่าวถึง “ปี” ไว้ในคู่มือดังกล่าวโดยสรุป ดังนี้

1. จำนวนปีนับถึงวันยื่นคำขอ

  ก.ค.ศ.กำหนดให้ข้าราชการครูที่จะขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะต้อง

  1.1 มีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งครูหรือวิทยฐานะที่ดำรงอยู่ปัจจุบันแต่ละวิทยฐานะมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีนับถึงวันยื่นคำขอ

  1.2 ต้องมีจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงานในตำแหน่งครูหรือตำแหน่งครูในวิทยฐานะที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปีนับถึงวันยื่นคำขอ

  1.3 ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปีนับถึงวันยื่นคำขอ

  1.4 ผลงานทางวิชาการต้องเป็นผลงานในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปีนับถึงวันยื่นคำขอ

  1.5 วฐ.1 “4.4 การพัฒนาตนเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด (ว 22/2560) ย้อนหลัง 5 ปีนับถึงวันที่ยื่นคำขอ....”

  2. ชั่วโมงในแต่ละปี

   2.1 การขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงานในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมง.....และการขอมีวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูครูเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงานในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 900 ชั่วโมง.....

   2.2 “ตาม ว 14/2561 สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้ารับการพัฒนาตาม ว 22/2560 ในปี พ.ศ.2560 – 2561 (ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 – วันที่ 31 ธันวาคม 2561) ให้นำจำนวนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ส่วนที่เกิน 50 ชั่วโมงในแต่ละปีมานับเป็นจำนวนชั่วโมงการพัฒนาได้และให้ถือว่าเป็นมีระยะเวลาการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

   3. เป็นรายปี

    3.1 “..........จัดทำแผนพัฒนาตนเองเป็นรายปี

    4. ต่อเนื่องทุกปี

     4.1 ครูต้องเข้ารับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี

     ตาม ว 14/2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ให้ความหมายของการ “พัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี” ว่าหมายถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทุกปีตามแผนการพัฒนาตนเองเป็นรายปี และให้ความหมายของ “ชั่วโมงการพัฒนา” ว่าหมายถึงจำนวนชั่วโมงการพัฒนาตามหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองหรือตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้นับถึงวันยื่นคำขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ

     5. ปีการศึกษา

      5.1 “มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สายงานการสอน (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด) ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปีการศึกษานับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นคำขอ.....มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์   ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษาโดยพิจารณาจากข้อมูลที่บันทึกไว้ในแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู  รายปีการศึกษา (วฐ.2)

      5.2 “…..ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละปีการศึกษา เมื่อสิ้นปีการศึกษาให้พิจารณาผลการประเมินตนเองของผู้ดำรงตำแหน่งครูทั้ง 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด....อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา”

      5.3 “…..การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่รายปีการศึกษา”

      6. ประเมินภาพรวมทั้งปี

       “......โดยภาคเรียนที่ 1 เป็นการประเมินเพื่อให้คำแนะนำและพัฒนา และภาคเรียนที่ 2 ให้ประเมินภาพรวมทั้งปี”

       7. ปีการศึกษา/ปีงบประมาณ

        คำว่า “ปีงบประมาณ” มีปรากฏในไฟล์ Excel สำหรับบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook)

        สรุปแล้วท่านตีความและเข้าใจคำว่า “ปี” เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร?

        หมายเลขบันทึก: 657516เขียนเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2018 21:55 น. ()แก้ไขเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2018 21:55 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


        ความเห็น (0)

        ไม่มีความเห็น

        พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
        ขอแนะนำ ClassStart
        ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
        ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี