สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคมในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

HS4HNL
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สมาคมพัฒนาผู้บริโภคไทย (TCDA) โดยทุนส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) สำนักงาน กสทช. สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคมในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

อุดรธานี – 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 – 11.30 น. สมาคมพัฒนาผู้บริโภคไทย (TCDA) ได้จัดแถลงข่าวนำเสนอผลการศึกษาและขอเสนอแนะเชิงนโยบายสู่สาธารณะ : โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้เข้าร่วมแถลงข่าว จำนวนประมาณ 100 คน ประกอบด้วยสื่อมวลชนในจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม ผู้นำชุมชน ผู้ประสานงานอาสาสมัครเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคกิจการโทรคมนาคมอุดรธานี และประชาชนที่สนใจ ณ โรงแรมรวยสุข แยกสามพร้าว ถนนรอบเมือง ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

การแถลงข่าวในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก นายบรรพต ยาฟอง ปลัดจังหวัดอุดรธานี (โดยมอบหมายของนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี) นายศักดิ์ศรี ว่องไว ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 24 (อุดรธานี) นายอาทิตย์ เนตรภักดี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาคำวิทยา อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี นายสุพัฒน์ สมสุข อดีตรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ และ นายชาตวิทย์ มงคลแสน นายกสมาคมพัฒนาผู้บริโภคไทย ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ

โครงการนี้นอกจากจะสนองตอบต่อภารกิจของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 52 (4) ส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแล้ว ยังมีส่วนสำคัญต่อการสนับสนุนนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ของภาครัฐ ซึ่งจังหวัดอุดรธานีได้รับนโยบายดังกล่าวมาดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวอุดรธานีด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมต่างๆ ซึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนให้จังหวัดอุดรธานี เป็น “อุดรธานี 4.0” ก็คือ เราต้องพัฒนาพี่น้องประชาชนให้รู้เท่าทันและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดังกล่าว ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น

ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาความเข้มแข็งของผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม โดยทุนสนับสนุนของ กทปส. สำนักงาน กสทช. ทำให้จังหวัดอุดรธานีมีอาสาสมัครเครือข่ายเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคมจังหวัดอุดรธานีในทุกอำเภอ โดยเป็นอาสาสมัครระดับแกนนำชุมชน/องค์กร/เครือข่าย จำนวน 528 คน และอาสาสมัครซึ่งเป็นผู้บริโภคทั่วไป จำนวน 1,017 คน รวมทั้งสิ้น 1,545 คน โดยมีผู้ประสานงานระดับอำเภอ และมีเครือข่ายการประสานงานทางเว็บไซต์สมาคมพัฒนาผู้บริโภคไทย (www.tcda.or.th) เฟซบุ๊ก (VoiceConsumer) (มีสมาชิกมากกว่า 2,776 คน) และแอปพลิเคชันไลน์ “เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคกิจการโทรคมนาคมอุดรธานี”

การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายการคุ้มครองและพัฒนาผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี จากการระดมความคิดเห็นของผู้บริโภคระดับแกนนำกลุ่มต่างๆ ผู้บริโภคทั่วไปที่เข้ารับการฝึกอบบรม และผู้ร้องเรียน พบปัญหาจากการใช้บริการโทรคมนาคมที่สำคัญ เรียงตามลำดับ ดังนี้ (1) อินเทอร์เน็ตช้า (2) SMS กวนใจ /SMS กินเงิน (3) การติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตไม่กระจายไปทุกหมู่บ้าน (4) ค่าบริการไม่เหมาะสมกับคุณภาพสัญญาณที่ใช้ (ค่าบริการแพง แต่สัญญาณไม่ดี) (5) ค่าอินเทอร์เน็ตและค่าโทรศัพท์แพง (6) โทรศัพท์สัญญาณไม่ดี โทรติดยาก (7) การให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) สาธารณะความเร็วสูงยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท (8) การหักค่าบริการระบบเติมเงิน (9) ทุกศูนย์ของแต่ละเครือข่ายยังไม่มีการให้บริการเปลี่ยนโปรโมชันได้ (10) การเปิดเบอร์ใหม่โทรออกต่างประเทศไม่ได้ (11) มีแอปพลิเคชันที่ไม่พึงประสงค์เมื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต (12) ยังขาดความเข้าใจในการให้บริการด้านโทรคมนาคมที่ถูกต้อง การถูกเอารัดเอาเปรียบ และ (13) ประเด็นเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อต่างๆ เนื่องจากปัจจุบันจะพบเห็นการใช้สื่ออย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์และผิดกฎหมาย เนื้อหาไมเหมาะสม รวมทั้งมีข้อเสนอแนะให้เพิ่มโครงการฝึกอบรมให้ทุกคนสามารถเรียนรู้อย่างทั่วถึง เพื่อช่วยให้ประชาชนได้รับความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการคุ้มครองและพัฒนาผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม

1. สำนักงาน กสทช. ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่กำกับกับดูแลด้านกิจการโทรคมนาคม ควรกำกับดูแลในด้านมาตรฐานและคุณภาพของบริการโทรคมนาคมต่างๆ อย่างเข้มงวด โดยมุ่งประสิทธิผลที่เป็นจริง มิใช่มีเพียงกิจกรรมการตรวจวัดคุณภาพเท่านั้น รวมทั้งควรมีการดำเนินนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาแก่ผู้บริโภคอย่างเร่งด่วน เช่น กรณีบริการเสริมประเภท SMS กวนใจ /SMS กินเงิน บริการเสริมที่มีการคิดค่าบริการโดยไม่ได้สมัครใช้บริการ หรือใช้ข้อความที่มีเนื้อหาหลอกให้สมัครบริการ แต่การยกเลิกบริการทำได้ยาก เป็นต้น

2. ปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมแก่ผู้ประกอบการ/ผู้ให้บริการเครือข่ายในการประกอบการ โดยให้ข้อเท็จจริงที่เป็นจริงและครบถ้วนแก่ผู้บริโภค รวมถึงไม่บิดเบือน ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค

3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและองค์ความรู้ต่างๆ ด้านการพัฒนาและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมเชิงรุกทุกช่องทาง ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างความเข็มแข็งให้แก่ผู้บริโภคทุกภาคส่วน

4. กำหนดแนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้มีอำนาจต่อรองกับผู้ประกอบการธุรกิจ การเข้าถึงบริการด้วยค่าบริการที่เหมาะสมและเป็นธรรม

5. พัฒนาปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องต่อสภาวการณ์ในปัจจุบัน เอื้อต่อการคุ้มครองผู้บริโภคและสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในฐานะเครือข่ายผู้บริโภค

6. ให้บริการโทรคมนาคมขั้นพื้นฐาน เช่น การติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะ การบำรุงรักษาอุปกรณ์และโทรศัพท์สาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพในการบริการแก่ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. ภายหลังสิ้นสุดโครงการฯ สำนักงาน กสทช. เขต 24 (อุดรธานี) ควรทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการประสานงานเครือข่ายอาสาสมัครเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคมจังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นเครือข่ายการทำงานร่วมกับสำนักงาน กสทช. อย่างยั่งยืนต่อไป

สมาคมพัฒนาผู้บริโภคไทย (TCDA) ขอความร่วมมือร่วมใจทุกท่านนำผลการศึกษาในครั้งนี้ ไปขยายผลให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการให้ข้อมูล ความรู้ การให้คำแนะนำในการร้องเรียนเมื่อเกิดปัญหาจากการใช้บริการในกิจการโทรคมนาคม เพื่อให้ผู้บริโภครู้สิทธิ รักษาสิทธิของตนเองไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิและร่วมเป็นอาสาสมัครในการพัฒนาความเข้มแข็งของผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคมจังหวัดอุดรธานี ให้มีความเข้มแข็งยิ่งๆ ขึ้นไป และขอเรียนเชิญชาวอุดรธานีทุกท่าน ร่วมเป็นอาสาสมัครทางไลน์กลุ่ม “เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคกิจการโทรคมนาคมอุดรธานี” ตาม QR Code หรือคลิกที่ Link: http://line.me/ti/g/OZiEOqliGx ... ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สมาคมพัฒนาผู้บริโภคไทย (www.tcda.or.th) และเฟซบุ๊ก www.facebook.com/VoiceConsumer/


เอกสารเผยแพร่<p></p>

เอกสารเผยแพร่ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสู่สาธารณะ: โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี ...ดาวน์โหลดได้ที่ https://goo.gl/EPTwsb

** Press Release การแถลงข่าวนำเสนอผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสู่สาธารณะ : โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 – 11.30 น. ณ โรงแรมรวยสุข แยกสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ... https://goo.gl/xv5xNp

*** PowerPoint ประกอบการแถลงข่าวนำเสนอผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสู่สาธารณะ : โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดย นายชาตวิทย์ มงคลแสน นายกสมาคมพัฒนาผู้บริโภคไทย ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ ...วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 – 11.30 น. ณ โรงแรมรวยสุข แยกสามพร้าว ถนนรอบเมือง ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ...https://goo.gl/Wyxxdo

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ICT for All Clubความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

657179

เขียน

04 Nov 2018 @ 23:33
()

แก้ไข

04 Nov 2018 @ 23:34
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก