คำที่ใช้ ล. เป็นตัวสะกด


คำที่ใช้ ล. เป็นตัวสะกด

               สวัสดีค่ะ  วันนี้ครูสรมาทบทวนคำที่สะกดด้วยมาตราตัวสะกดของไทย  คำในภาษาไทยหลายคำมีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด  เช่น มาตราตัวสะกดใน แม่กน  จะมี “น” เป็นตัวสะกด   แต่ยังมีคำบางคำที่ใช้พยัญชนะที่ออกเสียงเหมือน “น” เป็นตัวสะกดในมาตราแม่กน  ได้แก่  ญ  ณ  ร  ล  ฬ    ก็จัดว่าอยู่ในมาตราแม่กนด้วยเช่นกัน  ครูสรคิดว่าทุกคนคงยังไม่ลืมกันนะคะ    แต่ในวันนี้ ครูสรจะมาย้ำเป็นกรณีพิเศษถึงเรื่องคำที่ใช้ “ล” เป็นตัวสะกด   ซึ่งอาจเป็นทั้งคำสมาส  คำสนธิ  คำบาลี สันสกฤต  หรือเป็นคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ   เพื่อให้ง่ายแก่การค้นหาคำศัพท์ที่ใช้ “ล”  เป็นตัวสะกด  ครูสรได้แยกคำตามหมวดพยัญชนะไว้ให้ดังนี้ค่ะ  

หมวด  ก.

                   กล  กบิล  กโบล  กาลเวลา  กมล กอริลลา   กระสรวล  กำสรวล  กลไก   กลเม็ด กลยุทธ์ กลศาสตร์  กลอุบาย  กลไฟ  กลบท   กังวล  กัลป์บท กัลชาญ  กลชาญ กัลป์  กัลปพฤกษ์  กัลปาวสาน   กัลปังหา กัลปิต  กัลพุม  กัลเม็ด กัลยา  กัลยาณมิตร  กัลยาณี  กัลออม  กำนัล  กำโบล  กำนัล   กุล  กุลธิดา  กุลบุตร  กุลสตรี  กุศล 

หมวด ค.

                   คัล  ค็อกเทล

หมวด จ.

                   จักรวาล

หมวด ช.

                   ชล   ชรโมล   ชลเนตร   ชลธาร  ชลประทาน  ชลมารค   ชลสถาน  ชุลมุน

หมวด ด.

                   ดล  ดลใจ  ดลจิต  ดาล  ดุลพินิจ  ดุลภาค  ดุลยภาพ

หมวด ต.

                   สีน้ำตาล   ขนมตาล   ตำบล   ตระกูล  ตาลปัตร

หมวด ท.

                   ทูล  เทศบาล  เทศาภิบาล

หมวด น.

                   นวลจันทร์   น้ำตาล  นครบาล

หมวด บ.

                   บัดดล   บอล  บันดาล  บิล  บัลลังก์

หมวด ผ.

                   ผล   ผาล  ผาลคุณ  ผลกรรม

หมวด พ.

                   พยาบาล พยาล  พล   พลขับ  พลร่ม   พหุล  พหล   พัลลภ  พิกุล  พิกล  พิมล  พิบูล  พาล  เพล 

หมวด ม.

                   มูล  มล  มณฑล  มงคล

หมวด ย.

                   ยมบาล  ยุบล  ยล  ยุคลบาท

หมวด ร.

                   ราหุล   รัฐบาล  รางวัล

หมวด ถ.

                   ถกล  ถวัลย์  เถาวัลย์ 

หมวด ว.

                   วิมล  วิกล  วิกลจริต  วิศาล

หมวด ศ.

                   ศาล    ศีล

หมวด ส.

                   สรวล   สมมูล  สมดุล  สมพล  สัมพล  สกล  สกลมหาสังฆปริณายก  สถาล  สรวลสันหรรษา  สังวาล

หมวด อ.

                   อนล   อนุมูล   อดุลย์   อาดุลย์   อิมัลชัน   อนุมูล  อนุบาล  อันธพาล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูสรสอนภาษาไทยความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณจ้ะ