บันทึกที่ ๒๓๓ กระบวนทัศน์ใหม่ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (๒)


บันทึกที่ ๒๓๑ กระบวนทัศน์ใหม่ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (๒)

........บันทึกนี้ เป็นการบันทึกย่อความรู้ที่ได้จากการอ่านหนังสือของผู้เขียนเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล "การประเมินเพื่อเรียนรู้" ของ
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ซึ่งมีสาระต่อเนื่องจากบันทึกที่ ๑๑๖ กระบวนทัศน์ใหม่ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ https://www.gotoknow.org/posts...  จะเห็นได้ว่า การวัดและประเมินผลที่กล่าวถึงกันมากในปัจจุบัน คือ การประเมินเพื่อการเรียนรู้(Assessment for Learning) การประเมินขณะเรียนรู้ (Assessment as Learning) และการประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment of Learning) ขอสรุปประเภท เป้าหมาย และลักษณะการประเมินไว้ดังนี้

๑.การวัดและประเมินเพื่อการพัฒนา (Formative Assessment)

........การประเมินเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for Learning) คือ กระบวนการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ที่ดำเนินการโดยครูและผู้เรียน ในการใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการประเมินเพื่อระบุและวินิจฉัยจุดเด่นและจุดที่ต้องการปรับปรุงของผู้เรียน สู่การปรับปรุงการเรียนรู้หรือการทำงานของผู้เรียนให้ดีขึ้นโดยใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย

........การประเมินเกิดขึ้นก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ครูสามารถตัดสินความพร้อมของผู้เรียน ที่จะเรียนองค์ความรู้และทักษะกระบวนการใหม่ และให้ข้อมูลสารสนเทศที่น่าสนใจแก่ผู้เรียนและการเรียนรู้ที่ผู้เรียนพึงพอใจ การประเมินจะเกิดขึ้นบ่อยและต่อเนื่องระหว่างการเรียนการสอน ขณะที่ผู้เรียนกำลังเรียน

........การประเมินขณะเรียนรู้ (Assessment as Learning) คือ กระบวนการประเมินที่ผู้เรียนได้วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งด้วยตนเอง เพื่อปรับปรุงการเรียนรู้และผลงานของตนเองได้ ด้วยการส่งเสริมให้ผู้เรียนสะท้อนความรู้ ความสามารถของตนเอง ประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้วิธีใช้การประเมินเพื่อการเรียนรู้สิ่งใหม่จนกลายเป็นผู้ประเมินตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสามารถควบคุมการรู้คิดของตนเองได้ในที่สุด

........การประเมินจะเกิดขึ้นบ่อยและต่อเนื่องระหว่างการเรียนการสอน ด้วยการสนับสนุนตัวแบบและการแนะนำจากครูอย่างต่อเนื่อง

๒. การวัดและประเมินผลเพื่อสรุปผลการเรียนรู้ (Summative Assessment)

........การประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment of Learning) คือ การใช้หลักฐานการเรียนรู้ เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานการเรียนรู้ จะเกิดขึ้นตอนจบปลายภาค/ปลายปี เพื่อประเมินว่านักเรียนรอบรู้ตามเนื้อหาและทักษะในรายวิชาได้เพียงไร และเพื่อตัดสินผลการเรียน

........ผู้เขียนสรุปและเก็บบันทึกนี้ไว้เพื่อสะดวกในการค้นคว้าใช้งาน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา “การประเมินเพื่อการเรียน : การตั้งคำถามและการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้.- - กรุงเทพฯ : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๖๐.

หมายเลขบันทึก: 655802เขียนเมื่อ 17 ตุลาคม 2018 21:55 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 ตุลาคม 2018 05:29 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี