Reflection วิชาชุมชนนศ.กิจกรรมบำบัด

Occupational therapy student reflection

Home visit ครั้งที่ 1 วันที่ 5 กันยายน 2561

1.รู้สึกอย่างไรในการทำกิจกรรมนั้น

          1. รู้สึกประทับใจในการทำงานเป็นทีมของนักศึกษา การแบ่งหน้าที่กัน การช่วยเหลือกัน การร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ได้ข้อสรุป แผนงานที่จะทำในครั้งต่อไป

          2. ประทับใจอาจารย์ที่ช่วยเหลือนักศึกษาในทุกๆบ้าน พยายามไปดูสถานที่จริงและช่วยในการสังเกตปัญหา และรับฟังนักศึกษาที่ขอคำปรึกษา 

          3. ประทับใจที่การไปลงบ้านนี้ ทำให้ประสบการณ์และได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับบริการ คนดูแล และสภาพบ้าน ได้อย่างชัดเจน ว่าแต่ละ  อย่างต่างส่งผลกันและกัน

2.ได้เรียนรู้อะไรจากการทำกิจกรรมนั้น

          1. ได้เห็นปัญหาและความสัมพันธ์ครบ ทั้งของผู้รับบริการ คนดูแล และสภาพบ้าน ได้อย่างชัดเจน ผู้ดูแลที่มีความรู้ในการเคลื่อนย้ายที่ไม่ถูกต้องทำให้ได้รับความเจ็บป่วยจากการเคลื่อนย้ายผู้รับบริการและมีความเจ็บป่วยเดิมอยู่แล้ว สิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ทำให้ผู้รับบริการเกิดการบาดเจ็บและทำให้นั่งไม่เหมาะสม ทำให้เราตระหนักได้ว่าการไปลงชุมชนต้องดูเป็นองค์รวม

          2. รู้จักการทำงานเป็นทีม การวางแผน แบ่งงานกันเพื่อให้ได้ข้อมูลครอบคลุมมากที่สุด

3. ได้รับfeedback ในตัวเองว่าต้องปรับปรุงพัฒนาในเรื่องไหนบ้าง

3. จะพัฒนาตนเองอย่างไรหลังจากที่ได้ทำกิจกรรมนั้น

          1. วางแผนงานที่จะทำในวันนั้น ว่าจะทำอะไรบ้าง ทำอะไรก่อนหลัง

          2. มองเป็นองค์รวมให้ละเอียดกว่านี้

          3. การถามรายละเอียดผู้ดูแลทำให้ได้ข้อมูลมากขึ้น ได้รู้ความต้องการ และการให้ได้ลองทำจริงเลยจะทำให้เห็นความสามารถอย่างชัดเจนมากที่สุด


Home visit ครั้งที่ 2 วันที่ 12 กันยายน 2561

1.รู้สึกอย่างไรในการทำกิจกรรมนั้น

          1. ดีใจที่ได้ปรับสภาพบ้านในส่วนที่ทำให้ผู้รับบริการได้รับบาดเจ็บลดลงได้ และผู้รับบริการก็ลองใช้แล้วชอบ

          2. ดีใจที่ผู้ดูแลให้ความร่วมมือดี ยิ้มแย้มแจ่มใส

          3. ดีใจที่สามารถปรับการเคลื่อนย้ายผู้รับบริการของผู้ดูแลในรูปแบบที่ถูกต้องได้ ทำให้ลดการบาดเจ็บของผู้ดูแลลง และไม่ทำให้ผู้รับบริการบาดเจ็บมากขึ้นได้

          4. ประทับใจอาจารย์ที่ช่วยเหลือนักศึกษาในการให้ความรู้ผู้ดูแลในการเคลื่อนย้ายผู้รับบริการในรูปแบบที่ถูกต้อง ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆในการเคลื่อนย้ายผู้รับบริการที่ถูกต้อง สามารถนำไปใช้ต่อในอนาคตได้

          5. ดีใจที่เคสนี้สามารถส่งต่อให้น้องปี3ได้ทำต่อได้ ทำให้ผู้รับบริการได้รับโอกาสในการปรับปรุงสภาพบ้านให้เหมาะสม สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น

2. ได้เรียนรู้อะไรจากการทำกิจกรรมนั้น

          1. ได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆในการเคลื่อนย้ายผู้รับบริการที่ถูกต้อง สามารถนำไปใช้ต่อในอนาคตได้

          2. จะประสบผลสำเร็จและให้ได้ผลดีในระยะยาวคือ การที่ผู้ดูแลมีส่วนร่วม ผู้ดูแลและผู้รับบริการได้ลองทำจริง

3. จะพัฒนาตนเองอย่างไรหลังจากที่ได้ทำกิจกรรมนั้น

          1. เพิ่มความรู้ในจุดที่ตัวเองยังไม่แน่ใจ หรือยังมีความรู้ในเรื่องนี้ไม่มากพอ


School visit วันที่ 19 กันยายน 2561

1.รู้สึกอย่างไรในการทำกิจกรรมนั้น

        1. รู้สึกตื่นเต้นและลน เนื่องจากมีความวุ่นวายมากกว่าที่คิดไว้ และมีสถานการณ์เฉพาะหน้าเข้ามาที่ทำให้ต้องตัดสินใจ

        2. รู้สึกประทับใจในตัวเพื่อนๆ ที่ช่วยกันแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้งานสามารถดำเนินต่อไปได้ ช่วยกันวางแผนงานเพื่อให้ออกมาดี ช่วยกันหาข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลไปวางแผนงาน

2.ได้เรียนรู้อะไรจากการทำกิจกรรมนั้น

        1. เห็นความตั้งใจของเพื่อนที่ตั้งใจในการทำงาน ให้งานออกมาดี

        2. ได้เห็นบทบาทกิจกรรมบำบัดในโรงเรียน การทำงานร่วมกันระหว่างกิจกรรมบำบัดและโรงเรียน ระหว่างนักกิจกรรมบำบัดและครูในชั้นเรียนมากขึ้น

        3. นอกจากสิ่งแวดล้อม ครูในชั้นเรียนแล้ว ยังมีการบริหารงานของโรงเรียนที่สามารถส่งผลต่อในชั้นเรียนได้

        4. การพูดคุยรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆ อย่างมีสติและใจเย็น จะทำให้งานออกมามีประสิทธิภาพและไม่เสียเวลาในการวางแผนนานเกินความจำเป็น

3. จะพัฒนาตนเองอย่างไรหลังจากที่ได้ทำกิจกรรมนั้น

        1. กล้าตัดสินในใจสถานการณ์เฉพาะหน้า รอบคอบ ตอบสนองทันที

        2. มีสติเมื่อเจอสถานการณ์เฉพาะหน้า

        3. เตรียมตัวในเรื่องการประเมินมาให้พร้อมมากกว่านี้

        4. มองเป็นองค์รวม การพูดคุยกับครูจะทำให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและโรงเรียนได้มากที่สุด ได้รู้ความต้องการของครูและปัญหาในชั้นเรียนได้ ทำให้ได้รู้ปัญหาชัดเจน


ออกชุมชนกับคณะ วันที่ 23 กันยายน 2561

1.รู้สึกอย่างไรในการทำกิจกรรมนั้น

        1. ตื่นเต้นเนื่องจากเป็นพี่ปีโตที่สุดในกลุ่ม ไม่มีพี่บัณฑิตหรืออาจารย์ไปด้วยเลย

        2. รู้สึกอยากให้ทางวิชาชีพอื่นๆรับฟังการทำงานของกิจกรรมบำบัดมากขึ้น

        3. รู้สึกชอบในการได้ไปออกชุมชนมากกว่า

        4. รู้สึกภูมิใจในตัวเองที่สามารถอธิบายในสิ่งที่น้องสงสัยได้ สามารถให้คำแนะนำให้กับน้องได้ ช่วยน้องเมื่อตอนไปออกชุมชน

        5. ประทับในการทำงานร่วมกันของระหว่างชั้นปี

        6. ประทับใจครอบครัวที่ให้ความร่วมมือดี ยอมรับคำแนะนำที่นักศึกษามอบให้

2.ได้เรียนรู้อะไรจากการทำกิจกรรมนั้น

        1. ได้ฝึกการเป็นผู้นำ แบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆ

        2. ได้ประสบการณ์จากการไปออกชุมชน ได้เห็นความสามารถของผู้รับบริการในบริบทที่บ้านได้อย่างชัดเจน สามารถรู้ปัญหาในการทำกิจวัตรประจำวันได้

        3. ได้รู้ว่ามีความชอบในฝ่ายชุมชน

3. จะพัฒนาตนเองอย่างไรหลังจากที่ได้ทำกิจกรรมนั้น

        1. เพิ่มความมั่นใจในตัวเอง

        2. พยายามทำให้วิชาชีพอื่นๆรับฟังกิจกรรมบำบัดมากขึ้น แสดงให้เห็นว่าวิชาชีพเราก็สำคัญ

        3. เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับตัวเอง ใช้หลักเหตุผลในการอธิบายเพื่อให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เบญจพร ฐิตวรรณโณเนตร์ความเห็น (0)