โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมพิธีมอบเหรียญ ครองราชย์ 60 ปี ในหลวง ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2549 เวลา 12.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนิธิภาวี  ศรีสุข ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา  คณะทันตแพทยศาสตร์ มข.