(4) PNC : Provincial Network Certification : สะท้อนคิดจากสิ่งที่ได้มาเรียนรู้

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

(4) PNC : Provincial Network Certification : สะท้อนคิดจากสิ่งที่ได้มาเรียนรู้

มีคำสองสามคำที่ครุ่นคิดพิจารณาภายใต้มิติการทำงานเป็นเครือข่าย และจากการติดตาม Capture

 • Network 
 • Function ของทีม
 • Team Work -> ศักยภาพของทีมที่พร้อมจะรับการทำงานเป็นทีม

การจัดบริการดูแลที่ไร้รอยต่อ มีการเชื่อมโยงของทีมนำ

 • อะไรคือ โอกาสของกลยุทธ์ที่เลือกประเด็น

ข้อสังเกตและการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง คือ

 • คนหน้างานไม่ค่อยกล้าเล่าหรือไม่กล้าตอบคำถามเพราะกลัวตอบผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจ 
 • การทำงานที่ขาดการร่วมกันมองอย่างเป็นระบบ อาจทำให้เราลืมประเด็น ดังนั้นวัฒนธรรมของการทำงานถ้าเราสามารถสร้างให้เกิดปรากฏการณ์ของการร่วมกันคิดร่วมกัน จะทำให้แต่ละคนที่มีมุมมองแตกต่างกันมาช่วยกันคิดและเติมเต็ม
 • นำเสนอ ANC เป็นภาพของจังหวัดสะท้อนกระบวนการคิดที่เป็นระบบ และความเชื่อมโยงทั้งเครือข่าย ส่วนตัวชอบในลักษณะนี้ทำให้เรามองเห็นเส้นทางหรือสายธารคุณภาพ จะได้เห็น GAP และ Risk ที่เกิดขึ้น และนำไปสู่บทบาทที่นำไปสู่ How to
 • คุณภาพไม่ได้อยู่ที่ปริมาณ KPI หรือตัวชี้วัด เพราะยังไม่ได้สะท้อนว่าคนไข้ได้รับบริการที่มีคุณภาพจริง เช่น ANC 5 ครั้ง ยังไม่สามารถบ่งบอกว่า หญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการที่มีคุณภาพ แม่มาฝากครรภ์ต้องดูว่า แม่เป็นอย่างไร เด็กเป็นอย่างไร ดิ้นดีไหม fetal HS เป็นอย่างไร และเขาได้รับบริการอย่างไรบ้าง
 • การรับรองโรคหรือการรับรองเครือข่าย พลังของเครือข่ายเป็นพลังที่สำคัญโดยมีกลุ่มโรคเป็นเป้าหมาย

การประเมินพัฒนาคุณภาพทำให้นึกถึงเรื่องของความพยายามพัฒนามวยวัดให้ไปสู่การเป็นนักมวยสากล ทำให้รู้สึกเป็นเรื่องที่น่าท้าทายที่จะทำให้เราพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่สูงสุด

 • ตัวชี้วัดเป็นตัวกำหนดทิศทางว่าจะเดินทางไปทิศทางไหน

จุดแข็ง

 • ทีมนำให้การสนับสนุนลูกข่าย
 • ระบบ consult 
 • ผลงาน Meta R2R และ Innovation
 • ออกแบบระบบการดูแลเพื่อแก้ไขปัญหาข้อจำกัดในการดูแลการส่งต่อผู้ป่วยวิกฤติ
 • ตั้งใจที่จะเรียนรู้ อย่างมีความสุข มองเห็นเรื่องการพัฒนาเป็นเรื่องที่มีความสุข

ข้อเสนอแนะ

 • ทบทวนทิศทาง เป้าหมาย นโยบาย ทำแผนยุทธศาสตร์ ตลอดจนทิศทางการสื่อสาร
 • การรับรู้ความต้องการและความคาดหวังพึงพอใจและการมีส่วนได้ส่วนเสีย
 • การคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วย
 • การวัดวิเคราะห์ ปรับปรุงผลและดำเนินการ (วิเคราะห์ตลอดสายธาร)
 • กำหนดจุดเน้น
 • เตรียมความพร้อมของเครือข่าย ซึ่งการมีความพร้อมสะท้อนถึง seamless 
 • ข้อมูลและการส่งต่อข้อมูล

การนั่งคุยกันเป็นเรื่องสำคัญ ฟังเยอะๆ 

การเข้าถึงเครือข่ายเป็นเรื่องที่ท้าทาย

MCH Board สัญจร : เยือนพี่ยามน้องบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)