หลวงพ่อชา สอนไว้ว่า "เวลามองปัญหาให้มองแบบเทียน อย่ามองแบบไฟฉาย" ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตและหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดี เช่น ถ้าเราเป็นครูสอนเด็ก แล้วเด็กเรียนไม่เข้าใจ ก็ไม่ได้หมายหมายความว่าเด็กโง่ แต่อาจเป็นเพราะเราสอนไม่ดีก็ได้  แต่ส่วนมากมักไม่โทษตัวเอง มักโทษแต่คนอื่นซึ่งเหมือนไฟฉาย ที่ส่องสว่างหาแต่คนอื่น ไม่เคยส่องเข้าหาตัวเอง  ซึ่งเราน่าจะมองปัญหาแบบเทียน ที่ส่องสว่างรอบตัวเห็นทั้งเขาและเรา......