รายงานโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต


รายงานโครงการโรงเรียนสุจริต ปีงบประมาณ 2561

1. หลักการและเหตุผล

 ตามที่  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  “โรงเรียนสุจริต”  เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ 5  ประการ คือ  กระบวนการคิด    ความมีวินัย  ความซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง  และการมีจิตสาธารณะ    และจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์   

          ดังนั้น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ชลบุรี-ระยอง) มีความตระหนักในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดีจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อขยายผลให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อไป

2. วัตถุประสงค์

          1. สร้างความเข้าใจการจัดกิจกรรมสร้างคนดีให้บ้านเมืองและสังคมตามหลัก Strong ของโรงเรียนสุจริต

          2. สถานศึกษา 50 แห่งมีวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างการสร้างคนดีให้บ้านเมืองและสังคมสร้างคนดีให้บ้านเมืองและสังคมตามหลัก Strong

          3. นักเรียนร้อยละ 80 ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลัก Strong ของโรงเรียนสุจริต

 

 

 

3. เป้าหมาย

3.1  เชิงปริมาณ

3.1.1 โรงเรียนในสังกัด 50 แห่งจัดกิจกรรมและรายงานผลการกิจกรรมสร้างคนดีให้บ้านเมืองและสังคมตามหลัก Strong ของโรงเรียนสุจริต

                3.1.2. สถานศึกษา 50 แห่งมีวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างกิจกรรมสร้างคนดีให้บ้านเมืองและสังคมตามหลัก Strong ของโรงเรียนสุจริต

                 3.1.3. ครูและนักเรียนอย่างน้อย 100 คน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลัก Strong                  ค่านิยมหลัก 12 ประการ

1. ครูโรงเรียนเครือข่าย เข้าร่วมอบรม                          จำนวน    34  คน

                    2  ป.ป.ช.  สพฐ.  น้อย  และ  ป.ป.ช.  สพฐ.  ชุมชน          จำนวน    34  คน

          3  นักเรียนเข้าร่วมค่าย  “เยาวชนคนดีของแผ่นดิน”          จำนวน    68  คน

                3.1.4. โรงเรียนทุกโรงเรียนมีครูและนักเรียนแกนนำในการเป็นคนดีตามหลัก Strong

 

3.2 เชิงคุณภาพ

3.1.1 โรงเรียนในสังกัด 50 แห่งจัดกิจกรรมและรายงานผลการจัดกิจกรรมสร้างคนดีให้บ้านเมืองและสังคมตามหลัก Strong

                3.1.2. ทุกโรงเรียนมีครูและนักเรียนแกนนำตามหลัก Strong

 

4. กิจกรรมและการดำเนินงาน

ที่

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

1.

จัดประชุมให้ความรู้/แนวทางปฏิบัติ

พฤษภาคม 2561

นายเริงศักดิ์  คันศร

 

กลุ่มโรงเรียนจัดทำโครงการ Strong ของโรงเรียน

 

 

สุจริต

 

2.

กลุ่มโรงเรียนจัดทำโครงการ Strongฯ

กรกฎาคม, สิงหาคม2561

3

นิเทศ ติดตาม ประเมินผล

 

4.

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สิงหาคม  2561

 

มอบรางวัล

 

5.สถานที่ดำเนินโครงการ   โรงเรียนในสังกัด

 

6.ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ   พฤษภาคม2561 – กันยายน 2561

 

7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  จำนวน 45,000  บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

                   1. งบแลกเป้า   จำนวน   45,000 บาท

 

 

ที่

กิจกรรม/รายการ

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

รวม

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

รวม

1

ประชุมวางแผนการจัดโครงการ

 

 

 

 

 

 

2

 จัดประชุมให้ความรู้/แนวทาง   ปฏิบัติ  134 คน

 

19,430

 

 

 

19,430

3.

จัดทำค่าย “เยาวชนคนดีของแผ่นดิน”โครงการฯ  134 คน

 

22,780

 

 

 

22,780

4

จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ

 

 

 

 

 

 

5

ค่าวิทยากร

3,600

 

 

 

 

3,600

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

3,600

42,210

 

 

 

45,810

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)

               

8. การประเมินผล

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

1.ความเข้าใจการจัดกิจกรรมสร้าง

ตรวจสอบแบบสอบถาม

แบบรายงาน

คนดีให้บ้านเมืองและสังคมตามหลัก

 

 

Strong

 

 

2.สถานศึกษา 50 แห่งมีวิธีปฏิบัติที่ดี

ตรวจสอบแบบรายงาน

แบบรายงาน

ในการสร้างคนดีให้บ้านเมืองและสังคม

 

 

ตามหลัก Strong

 

 

3.นักเรียนร้อยละ 80 ประพฤติปฏิบัติ

ตรวจสอบแบบรายงาน

แบบรายงาน

ตนเป็นคนดีตามหลัก Strong

 

 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          1. โรงเรียนร้อยละร้อยจัดกิจกรรมสร้างคนดีให้บ้านเมือง

          2. นักเรียนร้อยละ 100 มีคุณภาพตามหลัก Strong ในระดับพอใช้ถึงดีมาก

          3. โรงเรียนร้อยละร้อยมีครูและนักเรียนต้นแบบ Strong

        ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ

                   ( นายณรงค์ศักดิ์ สาลี )

                 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

 

 

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 652373เขียนเมื่อ 12 กันยายน 2018 15:46 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กันยายน 2018 15:46 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี