Baby Research : 10. สรุปโจทย์วิจัยสถาบัน ยกแรก

บอย สหเวช

  ตั้งชื่อบันทึกแบบภาษามวยวัด สำหรับนักวิจัยสถาบันหน้าใหม่เตรียมจะขึ้นชกกะเค้าบ้าง สรุปโจทย์วิจัยสถาบันรอบนี้มีประธานที่ปรึกษางานวิจัยสถาบัน (รศ.มาลินี ธนารุณ) ให้ความกรุณาดูแลโจทย์ให้ทั้งหมดของทุกคนในสำนักงานเลขานุการ เพื่อให้หัวหน้าโครงการวิจัยสถาบันไปเขียนโครงร่างและส่งให้หน่วยวิจัยเพื่อเสนอขอทุน ในวันที่ 8 ธันวาคม นี้

    ขอนำสรุปโจทย์วิจัยสถาบันของแต่ละงาน มาบันทึกไว้ดังนี้ครับ

     งานธุรการ ตั้งใจทำงานวิจัยสถาบันร่วมกัน 1 เรื่อง หลังจากสรุปโจทย์วิจัยสถาบันกับท่านคณบดี (รศ.มาลินี ธนารุณ) แล้ว ได้โจทย์วิจัยสถาบันออกมา 3 เรื่อง

 • การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์พื้นฐานของคณะสหเวชศาสตร์ก่อนและหลังใช้มาตรการควบคุม
  หัวหน้าโครงการวิจัย : คุณจักรพงศ์  แสงจักร์
 • การเปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถตู้คณะสหเวชศาสตร์ ที่ใช้เดินทางภายในจังหวัดพิษณุโลก ก่อนและหลังใช้มาตรการควบคุม
  หัวหน้าโครงการวิจัย : คุณชรินทร์ ร่วมชาติ
  ผู้ร่วมวิจัย : คุณอนุวัทย์ เรืองจันทร์ / คุณเกษม พิทักษ์สืบสกุล
 • การประเมินความพึงพอใจของผู้อ่านจุลสารสหเวชสัมพันธ์ เพื่อการพัฒนา
  หัวหน้าโครงการวิจัย : คุณวายุส์  แก้วฉิม

  งานการเงินและพัสดุ ความจริงตั้งใจทำกัน 4 เรื่อง ลดลงเหลือ 3 เรื่อง
 • ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต คณะสหเวชศาสตร์ ปีงบประมาณ 2549
  (โจทย์ที่คณบดีอยากได้)
  หัวหน้าโครงการวิจัย : คุณกมลพร  เซี่ยงว่อง
  ผู้ร่วมวิจัย : คุณสำเริง ฟากฟื้น / คุณรวิศสกุล รุ่งเรือง / คุณอนุวัทย์ เรืองจันทร์
 • การเปรียบเทียบต้นทุนในการถ่ายเอกสารจากเครื่องถ่ายเอกสารแบบเช่าและแบบซื้อ
  หัวหน้าโครงการวิจัย : คุณขวัญเรือน แดงเรือ
  ผู้ร่วมวิจัย : คุณสุพรรษา มะริด / คุณพริ้มเพรา คำสวัสดิ์ / คุณดาวรุ่ง จันทร์เปรม
 • การเปรียบเทียบรายได้และรายจ่ายของศูนย์ห้องปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ ในรอบปีงบประมาณ 2547-2549
  หัวหน้าโครงการวิจัย : คุณสำเริง ฟากฟื้น
  ผู้ร่วมวิจัย : คุณสุพรรษา มะริด / คุณรวิศสกุล รุ่งเรือง

  งานนโยบายและแผน ได้รับผิดชอบ 3 เรื่อง
 • ปริมาณภาระงานของอาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ ที่ส่งผลต่อการทำงานด้านวิจัย
  หัวหน้าโครงการวิจัย : คุณนิตยา รอดเครือวัลย์
  ผู้ร่วมวิจัย : คุณสริตา  เจริญทัศน์ / คุณสิริภัสณ์ ศิระนุภาพ
 • การประเมินการเผยแพร่ผงานวิจัยในช่วง 3 ปีย้อนหลัง ( 2547-2549)
  หัวหน้าโครงการวิจัย : คุณสิริภัสณ์  ศิระนุภาพ
  ผู้ร่วมวิจัย : คุณนิตยา รอดเครือวัลย์ / คุณสริตา  เจริญทัศน์
 • การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานระหว่างโปรแกรม e-office กับ โปรแกรม sharepoint เพื่อบริหารจัดการเอกสารของ
  งานธุรการ
  หัวหน้าโครงการวิจัย : คุณสมภพ อังศุเกษตร
  ผู้ร่วมวิจัย : คุณธราดล เทียนหอม / อาจารย์ธันยวีร์  เพ็งแป้น

  งานบริการการศึกษา  มีบางเรื่องที่ยังไม่ได้สรุปโจทย์วิจัย

 • ความพึงพอใจของผุ้ใช้บริการห้องอ่านหนังสือ คณะสหเวชศาสตร์
  หัวหน้าโครงการวิจัย : คุณประกายมาศ นิลนาค
  ผู้ร่วมวิจัย : คุณลดารัตน์  เดชผล
 • ความพึงพอใจของนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 5 ด้าน
  หัวหน้าโครงการวิจัย : คุณนันทิดา ทัพเกษม
  ผู้ร่วมวิจัย : คุณกาญดา  คันศร


  ผมยังสรุปโจทย์วิจัยสถาบันไม่หมด ครับต้องขออภัยสำหรับบางงานด้วยครับ วันที่ 6 ธันวาคมนี้หัวหน้าโครงการวิจัย คงได้พบกันเพื่อดูเรื่องโครงร่างงานวิจัยครับ 

                                                                                    บอย สหเวช
                                                                                     4 ธ.ค. 49

  

 

 

      

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#r2r#วิจัยสถาบัน#ดัชนีที่4.1-50#baby-research

หมายเลขบันทึก: 65120, เขียน: 04 Dec 2006 @ 13:22 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:36 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)