การดำเนินการจัดการเพื่อความสำเร็จของการจัดการเกี่ยวกับการจัดจ้าง (พัสดุ) ในการบริการ


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

บทสรุปแนวปฏิบัติ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560

                                                  29 มิถุนายน 2561

การแลกเปลี่ยนและสะท้อนคิดของบุคลากร: การจัดการเกี่ยวกับการจัดจ้าง (พัสดุ) ในการบริการ

          แนวคิด

          ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ทำได้หลายวิธี ได้แก่

 • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยพิจารณาคุณสมบัติที่ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานกำหนดเข้ายื่นข้อเสนอ
 • วิธีคัดเลือก โดยที่หน่วยงานเชิญชวนเฉพาะผู้ประกปบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามราย ยกเว้นมีผู้ประกอบการมีคุณสมบัติตรงตามกำหนดน้อยกว่าสามราย
 • วิธีเฉพาะเจาะจง โดยที่หน่วยงานเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดรายาใดรายหนึ่งเข้ายื่นข้อเสนอ หรือเจรจาต่อรองราคา ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยตรงกับผู้ประกอบการจะมีวงเงินเล็กน้อยตามกำหนดของกฎกระทรวง

 

การดำเนินการจัดการเพื่อความสำเร็จของการจัดการเกี่ยวกับการจัดจ้าง (พัสดุ) ในการบริการ

          1.ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

          2.การปฏิบัติการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

          3.ระยะเวลา

ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

 • เสนอความต้องการ

แนวทางการปฏิบัติ : หน่วยงานที่ต้องการวัสดุ ครุภัณฑ์ โดยแต่ละงานคาดการณ์จากการใช้

งานจริง โดยให้กำหนดคุณสมบัติของพัสดุที่จะใช้ให้ชัดเจนว่าต้องการเท่าไหร่ อย่างไร และจัดทำบันทึกเสนอความต้องการให้ผู้มีอำนาจอนุมัติระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1-2 วัน

 • จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง

 แนวทางการปฏิบัติ : งานพัสดุดำเนินการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ ผ่าน

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1-2 วัน

 • ขอใบเสนอราคา

แนวทางการปฏิบัติ : เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดหาตามวิธีการต่างๆ ได้แก่ วิธีตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา  วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ วิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อร้านค้า/บริษัทขอใบเสนอราคา ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1-2 วัน

 • ขออนุมัติดำเนินการสั่งซื้อสั่งจ้าง

แนวทางการปฏิบัติ : เจ้าหน้าที่พัสดุขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสนอผู้มีอำนาจพิจารณา ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1-2 วัน

 • จัดทำใบสั่งจ้าง

แนวทางการปฏิบัติ : เจ้าหน้าที่จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้างให้กับร้านค้า/บริษัท ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1-2 วัน

 • ส่งมอบพัสดุ

แนวทางการปฏิบัติ : เจ้าหน้าที่ติดตามกำหนดระยะเวลาการส่งมอบ ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 5-7 วัน

 • ตรวจรับพัสดุ

แนวทางการปฏิบัติ : คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับพัสดุ ระยะเวลาในการดำเนินงาน : ภายใน 3 – 5 วัน

 • ส่งการเงิน

แนวทางการปฏิบัติ : เจ้าหน้าที่พัสดุส่งหลักฐานเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายให้การเงิน ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 – 3 วัน

ขั้นตอนการตรวจสอบพัสดุประจำปี

 • จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน

แนวทางการปฏิบัติ : เจ้าหน้าที่พัสดุเตรียมข้อมูลทรัพย์สิน วัสดุคงเลือให้คณะกรรมการ ระยะเวลาในการดำเนินงาน :  ภายในเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม ของทุกปี

 • แต่งตั้งคณะกรรมการ

 แนวทางการปฏิบัติ : แต่งตั้งคณะกรรมการจากฝ่ายต่างๆ เสนอคำสั่งให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยลงนาม

และแจ้งให้คณะกรรมการรับทราบ ระยะเวลาในการดำเนินงาน :  สิงหาคม ของทุกปี

 • ดำเนินการตรวจสอบ

แนวทางการปฏิบัติ : คณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบพัสดุ ข้อมูลทรัพย์สิน วัสดุคงเหลือประจำที่

เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำ   กรณีมีพัสดุชำรุด หรือสูญหาย ให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง   ระยะเวลาในการดำเนินงาน :  เริ่มตรวจตั้งแต่ 1  ตุลาคม ของทุกปี และให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน (ก่อนวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี)

 • วิธีการจำหน่าย

แนวทางการปฏิบัติ : วิธีดำเนินการจำหน่ายมี 4 วิธี คือ ขาย แลกเปลี่ยน โอน จำหน่าย ระยะเวลาในการดำเนินงาน : ภายใน 60 วัน

 • ตัดรายการออกจากบัญชีและส่งรายงาน

แนวทางการปฏิบัติ : เมื่อจำหน่ายพัสดุเรียบร้อยแล้วให้ตัดออกจากบัญชี พร้อมรายงานให้ สตง. และ

กระทรวงการคลังทราบ ระยะเวลาในการดำเนินงาน : ภายใน 30 วัน

           สรุปได้ว่า แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีขั้นตอนชัดเจนและผู้ปฏิบัติได้ดำเนินการ

ตามขั้นตอนที่วางไว้อย่างเคร่งครัด ส่งผลให้เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายให้กับหน่วยงานและเกิดความสำเร็จของการจัดการเกี่ยวกับการจัดจ้าง (พัสดุ) ในการบริการ ซึ่งจากการปฏิบัติงานภายใต้ขั้นตอนดังกล่าว  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่  ได้รับเกียรติบัตรที่แสดงว่า “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่ดี ด้านพัสดุ” จากกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา

 

                                                                      สายฝน อินศรีชื่น ผู้บันทึก

 

 

เอกสารอ้างอิง

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560. สืบค้น 5 กรกฎาคม 2561,

จาก http://www.thaitobacco.or.th/th/2017/12/0014826.html

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 650963เขียนเมื่อ 29 สิงหาคม 2018 12:01 น. ()แก้ไขเมื่อ 30 สิงหาคม 2018 11:06 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท