ายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การดำรงชีวิตของสัตว์

ชื่อรายงาน :  รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

                         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เรื่อง การดำรงชีวิตของสัตว์

ชื่อผู้รายงาน : นางสมคิด  โคงาม

สังกัด : โรงเรียนวัดหนองยาง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

ปีการศึกษา : 2560

 

บทคัดย่อ

 

            การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการดำรงชีวิตของสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน          โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5        เรื่องการดำรงชีวิตของสัตว์ และ 3) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบ               การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต

            ประชากรที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดหนองยางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 29 คน ดำเนินการสอนโดยใช้ชุดเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นเวลา 15 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการรายงาน ได้แก่ 1) เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการดำรงชีวิต               ของสัตว์  จำนวน 5 เล่ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้คู่กับเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการดำรงชีวิตของสัตว์ 3) แบบประเมินคุณภาพของเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                         เรื่องการดำรงชีวิตของสัตว์และแผนการจัดการเรียนรู้ 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 5) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการดำรงชีวิตของสัตว์

            วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการดำรงชีวิตของสัตว์ด้วยค่า E1/E2 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนกับหลังเรียน และประเมินความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบ           การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการดำรงชีวิตของสัตว์                   โดยใช้ค่าเฉลี่ยของประชากร () และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร ()

 

ผลการศึกษาพบว่า

            1.  เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการดำรงชีวิตของสัตว์มีประสิทธิภาพ 81.61/81.52 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80

            2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการดำรงชีวิตของสัตว์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน                      (=17.07,= 0.961) สูงกว่าก่อนเรียน (=10.34,= 1.396)

            3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการดำรงชีวิตของสัตว์  อยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.80, S.D. = 0.16)

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เผยแพร่บทคัดย่อความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

648092

เขียน

12 Jun 2018 @ 16:56
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
อ่าน: คลิก