ทำวันนี้ให้ดีที่สุด


Maxwell แบ่งสิ่งที่ควรได้รับความสนใจของเรา ออกเป็น 12 สิ่ง ที่เขาเรียกว่า บัญญัติ 12 ประการ ได้แก่ ทัศนคติ ความสำคัญ สุขภาพ ครอบครัว ความคิด คำสัญญา การเงิน ความศรัทธาความสัมพันธ์ ความเอื้ออาทร ค่านิยม และการเติบโต

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

Make Today Count

พันเอก มารวย  ส่งทานินทร์

maruays@yahoo.com

7 มิถุนายน 2561

          บทความเรื่อง ทำวันนี้ให้ดีที่สุด สรุปมาจากหนังสือเรื่อง Make Today Count ประพันธ์โดย John C. Maxwell จัดพิมพ์โดย Center Street ในปี ค.ศ. 2008 

ผู้ที่สนใจเอกสารนี้ในรูปแบบของ PowerPoint (PDF file) สามารถ Download ได้ที่ https://www.slideshare.net/maruay/make-today-count

เกี่ยวกับผู้ประพันธ์

 • John Calvin Maxwell (เกิดในปี ค.ศ. 1947) เป็นผู้ประพันธ์ชาวอเมริกัน วิทยากร และ บาทหลวง ที่ประพันธ์หนังสือขายดีหลายเล่ม โดยเน้นภาวะผู้นำ เช่น The 21 Irrefutable Laws of Leadership และ The 21 Indispensable Qualities of a Leader
 • Maxwell ดำเนินรอยตามพ่อของเขาในการเป็นบาทหลวง เขาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก Ohio Christian University เมื่อปี ค.ศ. 1969 ปริญญาโทที่ Azusa Pacific University และปริญญาเอกจาก Fuller Theological Seminary ปัจจุบัน เขาอาศัยอยู่ที่ฟลอริดาตอนใต้กับ Margaret ภรรยาของเขา

เกริ่นนำ

 • Maxwell มีแนวทางคือ "บัญญัติ 12 ประการ (daily dozen)" ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อประสบความสำเร็จในชีวิต
 • Maxwell ให้คำแนะนำในการปฏิบัติ และมีตัวอย่างจากชีวิตของเขา เกี่ยวกับการพัฒนาในแต่ละประเด็น
 • ในตอนท้ายของหนังสือเล่มนี้ เขาสนับสนุนให้ผู้อ่านจัดทำรายการของตนเอง โดยใช้ "บัญญัติ 12 ประการ" เป็นแบบอย่าง และให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้ทุกวัน เพื่อที่จะประสบความสำเร็จ และเพื่อความสมบูรณ์ของชีวิต

บัญญัติ 12 ประการ

 • 1. ทัศนคติ (Attitude)
 • 2. ความสำคัญ (Priorities)
 • 3. สุขภาพ (Health)
 • 4. ครอบครัว (Family)
 • 5. การคิด (Thinking)
 • 6. คำสัญญา (Commitment)
 • 7. การเงิน (Finances)
 • 8. ศรัทธา (Faith)
 • 9. ความสัมพันธ์ (Relationships)
 • 10. ความเอื้ออาทร (Generosity)
 • 11. ค่านิยม (Values)
 • 12. การเจริญเติบโต (Growth)

การตัดสินใจ และ การมีวินัย

 • การทำทุกวันให้มีผลงานชิ้นเอก ด้วยการตัดสินใจ และมีวินัย !
 • มีการตัดสินใจที่ดี แต่ไม่มีวินัย = วางแผนแต่ไม่ยอมจ่ายเงิน
 • มีวินัย แต่ไม่มีการตัดสินใจที่ดี = ทำตามกฎแต่ไม่มีรางวัลให้
 • มีการตัดสินใจที่ดี และมีวินัย = ศักยภาพของผลงานชิ้นเอก

ข้อที่ 1. ทัศนคติ (Attitude): เลือกและแสดงทัศนคติที่ถูกต้องทุกวัน

 • การตัดสินใจ: "ฉันจะรักษาทัศนคติที่เป็นบวก และใช้มันเพื่อมีอิทธิพลต่อคนอื่นๆ"
 • ระเบียบวินัยประจำวัน: "ทุกวัน ฉันจะทำการปรับเปลี่ยน เพื่อให้ทัศนคติของฉันถูกต้อง"
 • ทัศนคติ สามารถสร้างความแตกต่างในชีวิตของคุณ และส่งผลต่อผู้คนรอบข้างคุณ
 • คุณสามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตของคุณ โดยการเห็นตัวคุณเองว่า คุณต้องการเป็นอย่างไร ให้พยายามฝึกทักษะเช่นเดียวกับคนที่คุณชื่นชม และอยากเป็น
 • คุณจะต้องฝึกฝนในวันนี้และทุกวัน เกี่ยวกับทัศนคติ เพื่อที่จะประสบความสำเร็จได้อย่างไร?

ข้อที่ 2. ความสำคัญ (Priorities): กำหนดและปฏิบัติตามลำดับความสำคัญทุกวัน

 • การตัดสินใจ: "ฉันจะจัดลำดับความสำคัญในชีวิตของฉัน และให้ความสำคัญและพลังงาน กับสิ่งที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด"
 • ระเบียบวินัยประจำวัน: "ทุกๆ วัน ฉันจะมีชีวิตตามลำดับความสำคัญของฉัน"
 • การจัดลำดับความสำคัญให้ถูกต้อง ทำให้การทำงานเบาลง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในการทำเฉพาะสิ่งที่จำเป็น แทนการทำสิ่งที่คุณรู้สึกว่าต้องทำ
 • จาก "ปฏิบัติตามลำดับความสำคัญทุกวัน" เป็น "มีวินัยเกี่ยวกับการจัดความสำคัญ"
 • คุณจะต้องฝึกฝนในวันนี้และทุกวัน ในการจัดลำดับความสำคัญ เพื่อที่จะประสบความสำเร็จได้อย่างไร?

ข้อที่ 3. สุขภาพ (Health): ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางสุขภาพที่ดีทุกวัน

 • การตัดสินใจ: "ฉันจะดูแลตัวเอง ด้วยการออกกำลังกายและรับประทานอาหารที่ถูกต้อง"
 • ระเบียบวินัยประจำวัน: "ทุกๆ วัน ฉันจะกินอาหารที่มีไขมันต่ำ และออกกำลังกายเป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบห้านาที"
 • การใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดี เป็นทางเลือกหนึ่งซึ่งหลายคนอาจจะไม่สนใจทำ อย่างไรก็ตาม เราต้องเข้าใจว่า การรับประทานอาหารที่ถูกต้อง และออกกำลังกายที่ถูกต้องเหมาะสมในชีวิตประจำวัน ทำให้มีชีวิตที่สมดุล และปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
 • สิ่งที่คุณต้องฝึกฝนในวันนี้และทุกๆ วัน เพื่อที่จะประสบความสำเร็จในการตัดสินใจของคุณ เกี่ยวกับสุขภาพได้อย่างไร?

ข้อที่ 4. ครอบครัว (Family): สื่อสารและดูแลครอบครัวของฉันทุกวัน

 • การตัดสินใจ: "ความสำเร็จหมายถึง การมีผู้ที่สนิทกับฉันมากที่สุด และรักฉันมากที่สุด"
 • ระเบียบวินัยประจำวัน: "ทุกวัน ฉันทำงานอย่างหนัก ในการได้รับความรักและความเคารพ จากผู้ที่ใกล้ชิดกับฉันมากที่สุด"
 • John กล้าพอที่จะพูดว่า ไม่มีความสำเร็จจริงๆ ถ้าครอบครัวของคุณไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทาง เขาแนะนำวิธีการกำหนดกฎของครอบครัว ที่จะเติบโตและสนับสนุนสมาชิกในครอบครัวไปพร้อมๆ กัน
 • คุณจะต้องฝึกฝนในทุกวันนี้และทุกวัน เพื่อที่จะประสบความสำเร็จ ในเรื่องของครอบครัวได้อย่างไร?

ข้อที่ 5. การคิด (Thinking): ฝึกและพัฒนาความคิดที่ดีทุกวัน

 • การตัดสินใจ: "ฉันจะคิดถึงสิ่งต่างๆ ที่จะเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองและคนอื่นๆ"
 • ระเบียบวินัยประจำวัน: "ทุกๆ วัน ฉันจะจัดสรรเวลาให้กับการคิด และฉันจะตัดสินใจที่จะคิดในสิ่งที่ถูกต้อง"
 • ความคิดของคุณเชื่อมโยงกับข้อมูลที่คุณใส่ไว้ในหัว โดยการอ่านหนังสือและอื่นๆ
 • เป็นสิ่งสำคัญของการคิดในชีวิตประจำวันของคุณ การจัดสรรเวลาและสถานที่เพื่อทำให้ความคิดเกิดขึ้น และที่สำคัญคือ การจดความคิดของคุณไว้ และเพิ่มพูนความคิดของคุณโดยการเสวนากับนักคิด อย่างต่อเนื่อง
 • คุณจะต้องฝึกฝนวันนี้และทุกวัน เพื่อที่จะประสบความสำเร็จในการคิดได้อย่างไร?

ข้อที่ 6. คำสัญญา (Commitment): ทำและรักษาสัญญาที่เหมาะสมทุกวัน

 • การตัดสินใจ: "ถ้าเป็นสิ่งที่มีค่าควรทำ ฉันจะทุ่มเทจนกว่าจะสำเร็จ"
 • ระเบียบวินัยประจำวัน: "ทุกๆ วัน ฉันจะทบทวนสัญญาของฉัน และคิดถึงประโยชน์ที่ได้รับจากมัน"
 • คำสัญญาไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าในการต่อสู้เพื่อรักษาไว้ โดยมุ่งเน้นไปที่ทางเลือกของคุณ แล้วทำด้วยความซื่อสัตย์ ควบคุมคำสัญญาของคุณ และนั่นคือสิ่งที่แยกความสำเร็จจากความล้มเหลว
 • คุณจะต้องฝึกฝนในวันนี้และทุกวัน เพื่อที่จะประสบความสำเร็จตามคำสัญญาได้อย่างไร?

ข้อที่ 7. การเงิน (Finances): ทำและจัดการเงินอย่างถูกต้องทุกวัน

 • การตัดสินใจ: "เราจะเสียสละวันนี้ เพื่อให้เรามีทางเลือกในวันพรุ่งนี้"
 • ระเบียบวินัยประจำวัน: "ทุกๆ วัน ฉันจะมุ่งเน้นไปที่แผนทางการเงินของฉัน เพื่อให้ทุกวัน ฉันมีทางเลือกมากขึ้น"
 • วินัยทางการเงินของเรา สามารถแบ่งออกเป็นสี่อย่าง: เรียนรู้ - ได้รับ - คืน – ปลดหนี้ (learn - earn - return - reduce debts)
 • การจัดการการเงินของคุณทุกวัน สรุปได้จากการตัดสินใจของคุณในการทำงานหนัก และมีความภาคภูมิใจ
 • คุณจะต้องฝึกฝนในวันนี้และทุกวัน เพื่อที่จะประสบความสำเร็จตามที่คุณตัดสินใจเกี่ยวกับการเงินอย่างไร?

ข้อที่ 8. ศรัทธา (Faith): มีความลึกซึ้งและมีศรัทธาของฉันทุกวัน

 • การตัดสินใจ: "ฉันจะยอมรับพระคุณของพระเจ้า ที่ประทานพระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์ ที่เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของฉัน"
 • ระเบียบวินัยประจำวัน: "มีชีวิตอยู่และมีการดำเนินชีวิตทุกวัน เช่นเดียวกับพระเยซู"
 • ศรัทธา ผลักดันมุมมองและหลักการสำคัญของเรา เราต้องเข้าใจถึงความมุ่งมั่นในศรัทธาของเรา และพยายามใส่ใจทุกวัน
 • ในขณะที่เรายึดมั่นในความเชื่อของเรา เราจะได้รับความเป็นไปได้ในการเติบโต และเป็นที่น่าสนใจแก่ผู้อื่น
 • คุณจะต้องฝึกฝนในวันนี้และทุกวัน เพื่อที่จะประสบความสำเร็จตามศรัทธาได้อย่างไร?

ข้อที่ 9. ความสัมพันธ์ (Relationships): เริ่มต้นและลงทุนในความสัมพันธ์ที่มั่นคงทุกวัน

 • การตัดสินใจ: "ฉันจะเริ่มต้นและลงทุน ในความสัมพันธ์กับผู้อื่น"
 • ระเบียบวินัยประจำวัน: "ทุกๆ วัน ฉันจะพยายามใส่ใจและมีความปรารถนาดี ในการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ"
 • คนต้องการความรู้สึกพิเศษ . . ชมเชยพวกเขาอย่างจริงใจ
 • คนต้องการวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า . . ให้ความหวัง
 • คนต้องการความเข้าใจ . . ฟังพวกเขา.
 • คนเห็นแก่ตัว . . พูดถึงความต้องการของพวกเขาก่อน
 • คนมีอารมณ์ตกต่ำ . . กระตุ้นพวกเขา
 • คนต้องการมีส่วนเกี่ยวข้องกับความสำเร็จ . . ช่วยพวกเขาชนะ
 • คุณจะต้องฝึกฝนในวันนี้และทุกวัน เพื่อที่จะประสบความสำเร็จในการสร้างความสัมพันธ์ได้อย่างไร?

ข้อที่ 10. ความเอื้ออาทร (Generosity): วางแผนและแสดงความเอื้ออาทรรายวัน

 • การตัดสินใจ: "ฉันจะมีชีวิตอยู่เพื่อให้"
 • ระเบียบวินัยประจำวัน: "ทุกวัน ฉันจะเพิ่มคุณค่าให้กับผู้อื่น"
 • ความเอื้ออาทรที่แท้จริง คือการให้บริการแก่ผู้อื่น และหาวิธีในการเพิ่มคุณค่าให้กับพวกเขา ความเอื้ออาทรไม่ได้เป็นเพียงเรื่องการให้เงิน แต่เป็นการให้เวลาและการเพิ่มคุณค่า
 • เพื่อเพิ่มมูลค่า
  • ให้คุณค่ากับผู้อื่น
  • รู้ว่าคนให้คุณค่ากับอะไร
  • เพิ่มคุณค่าให้กับตัวคุณเอง
  • ทำตามค่านิยมของพระเจ้า
 • คุณต้องฝึกฝนในวันนี้และทุกวัน เพื่อที่จะประสบความสำเร็จตามที่คุณได้ตัดสินใจไว้ เกี่ยวกับความเอื้ออาทรอย่างไร?

ข้อที่ 11. ค่านิยม (Values): ยึดถือและฝึกฝนค่านิยมที่ดีทุกวัน

 • การตัดสินใจ: "ฉันจะนำพาผู้อื่น ด้วยค่านิยมที่ฉันยอมรับ"
 • ระเบียบวินัยประจำวัน: "ทุกๆ วัน ฉันจะทบทวนและสะท้อนค่านิยมของฉัน"
 • คุณต้องเทิดทูนค่านิยมของคุณ ว่าเป็นทุกสิ่งที่คุณทำ
 • เราไม่ได้ประสบความสำเร็จเพียงแค่เป็นคนที่มีคุณค่า เราควรมุ่งเน้นทำให้เกิดความสำเร็จตามค่านิยมของเรา
 • ในการเลือกของเรา ควรเทียบกับค่านิยมของเราเสมอ
 • คุณจะต้องฝึกฝนในวันนี้และทุกวัน เพื่อที่จะประสบความสำเร็จตามค่านิยมได้อย่างไร?

ข้อที่ 12. การเจริญเติบโต (Growth): ค้นหาและมีประสบการณ์ในการปรับปรุงทุกวัน

 • การตัดสินใจ: "ฉันจะพัฒนาและปฏิบัติ ตามแผนพัฒนาส่วนบุคคลสำหรับชีวิตของฉัน"
 • ระเบียบวินัยประจำวัน: "ทุกวัน ฉันจะเติบโตตามเป้าหมายของฉัน"
 • John เน้นถึงความสำคัญ ของการมีแผนสำหรับการเติบโตส่วนบุคคล เขาชี้ให้เห็นว่า ช่องว่างระหว่างวิสัยทัศน์กับความเป็นจริงของคุณ สามารถเติมได้ด้วยการเพิ่มศักยภาพของคุณ โดยการใช้เวลา 1 ชั่วโมงต่อวันเป็นเวลา 5 ปี จะทำให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ
 • คุณจะต้องฝึกฝนในวันนี้และทุกวัน เพื่อที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องการเจริญเติบโตได้อย่างไร?

สรุป

 • Maxwell แบ่งสิ่งที่ควรได้รับความสนใจของเรา ออกเป็น 12 สิ่ง ที่เขาเรียกว่า บัญญัติ 12 ประการ ได้แก่ ทัศนคติ ความสำคัญ สุขภาพ ครอบครัว ความคิด คำสัญญา การเงิน ความศรัทธา ความสัมพันธ์ ความเอื้ออาทร ค่านิยม และการเติบโต
 • ในแต่ละบท เขาจะมุ่งเน้นไปที่ความสำคัญของวิธีจัดการกับเป้าหมาย การตั้งค่า และปฏิบัติ ตลอดจนวิธีการให้ความสำคัญในแต่ละวัน
 • วัตถุประสงค์สูงสุดคือ การใช้เวลาในแต่ละวัน เพื่อให้บรรลุสิ่งที่มีความสำคัญในชีวิตของคุณ

***************************

สามความคิดที่ดี ที่คุณสามารถนำไปใช้

 • 1. ความสำคัญของการตัดสินใจและการมีวินัย โดยให้ความสำคัญ ของการกำหนดเป้าหมายและการวางแผน ความสำคัญในการติดตาม และปฏิบัติตามเป้าหมายเหล่านั้น
 • 2. ทัศนคติอย่างเดียวจะไม่เกิดผล ต้องดูแลเอาใจใส่ทุกวัน
 • 3. การแต่งงานไม่ใช่เรื่องง่าย ครอบครัวไม่ใช่เรื่องง่าย ชีวิตไม่ใช่เรื่องง่าย คาดหวังว่าต้องมีปัญหาแน่นอน ให้มุ่งมั่นและพัฒนากลยุทธ์ ในการรับมือช่วงเวลาที่ยากลำบาก

*****************************

หมายเลขบันทึก: 647976เขียนเมื่อ 7 มิถุนายน 2018 16:52 น. ()แก้ไขเมื่อ 7 มิถุนายน 2018 16:54 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี