เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา


การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย

ชื่อเรื่อง                     รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยของนักเรียนโรงเรียนบ้านลาดเหนือ 

ผู้ประเมินโครงการ       นายปัญจรัช  เพียพิมเพิ่ม 

                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดเหนือ 

                                 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

ระยะเวลาดำเนินการ    16  พฤษภาคม 2560 -  16  มีนาคม 2561

วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ

     1.เพื่อประเมินด้านบริบทของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รักษาวัฒนธรรม

     2.เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รักษาวัฒนธรรม

     3.เพื่อประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รักษา

     4.เพื่อประเมินด้านผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานและและผลกระทบของโครงการของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย

วิธีดำเนินการประเมินโครงการ

          การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยของนักเรียนโรงเรียนบ้านลาดเหนือ ได้ดำเนินการใน          ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 - 16  มีนาคม 2561 โดยใช้ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน จำนวน 97 คน  รูปแบบ           การประเมินใช้ CIPP Model เครื่องมือที่ใช้ประเมินโครงการคือ แบบประเมินโครงการ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และสถิติ            ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

 ผลการประเมินโครงการ

1.ผลการประเมินโครงการ ในด้านบริบท  พบว่า  โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28  (S.D.=0.79)

2.ผลการประเมินโครงการ ในด้านปัจจัยเบื้องต้น  พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 (S.D.=0.73)

3.ผลการประเมินโครงการในด้านกระบวนการ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 (S.D.=0.82)

4.ผลการประเมินโครงการในด้านผลผลิต พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14(S.D.=0.78)

หมายเลขบันทึก: 647862เขียนเมื่อ 2 มิถุนายน 2018 11:31 น. ()แก้ไขเมื่อ 2 มิถุนายน 2018 12:42 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี