อาจารย์หมอวิจารณ์มองว่าการวิจัยในเรื่องนี้ควรจะศึกษา หรือมองวิทยุเป็นสื่อ และเป็นสาร ในการผลิตสื่อ การสื่อสาร ผู้ปฏิบัติเป็นผู้ผลิตสื่อเป็นผู้สื่อ นำเสนอเนื้อหาที่ประสบความสำเร็จในงานวิทยุชุมชน มีการจำแนกประเภท มีความสามารถในการตีความเปรียบเทียบกับวิทยุชุมชนที่คนในชุมชนนั้นไม่ต้องการ

ในงานวิจัยนั้นควรจะนิยามคำว่า วิทยุชุมชนที่ประสบความสำเร็จ คือ อะไร? ชุมชนเข้มแข็งเพราะการมีวิทยุชุมชน โดยดูชุมชนที่เข้มแข็งเป็นหลัก วิทยุชุมชนมีบทบาทอย่างไร?