โครงการอบรมวิทยากรแกนนำเพื่อการใช้คู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา

โครงการอบรมวิทยากรแกนนำเพื่อการใช้คู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา

วันที่ 9 - 11 เมษายน 2561  ณ โรงแรมฮิพ กรุงเทพ

        ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกรมการแพทย์  กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และคณะครู อาจารย์ในสถานศึกษา พัฒนาจัดทำคู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมการดูแลด้าน  จิตสังคมในสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาที่เปิดสอนในระดับประถมศึกษา ระดับขยายโอกาส ระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา มีเครื่องมือในการดูแลช่วยเหลือ นักเรียน นักศึกษาที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในแต่ละช่วงวัย ซึ่งการจัดทำคู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา เป็นโครงการที่รองรับในเรื่องของการค้นหาผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดในสถานศึกษา  โดยให้สถานศึกษาที่มีนักเรียน นักศึกษาเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้รับการดูแลช่วยเหลือในรูบแบบจิตสังคมในสถานศึกษา โดยใช้คู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมเป็นเครื่องมือในการดูแลและช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา เป็นอันดับแรกก่อน

      และจากการที่ข้าพเจ้าได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นกรรมการและเลขานุการคณะทำงานระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา ได้จัดทำและร่างคู่มือฯนี้มาตั้งแต่ปี 2559 มีการวิพากษ์กับกระทรวงสาธารณสุขหลายครั้งหลายครา กว่าจะได้ออกมาตามที่เป็นอยู่นี้ คณะกรรมการทั้ง 11 ท่าน ซึ่งมาจากผู้บริหารสถานศึกษา ผอ สำนักนักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการศึกษา ครูผู้สอน ต่างช่วยกันทำงานด้วยความมานะพยายามอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้เกิดเป็นชิ้นงานที่เป็นรูปธรรมและใช้งานได้จริง จนทีมงานได้ออกไปบนำร่องให้กับครูในจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และสุราษฎร์ธานี


      สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สป. ขอเรียนว่า ในปีงบประมาณ 2560 ได้ดำเนินการทดลองใช้คู่มือในแต่ละระดับ ในสถานศึกษานำร่อง เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ พร้อมได้ปรับปรุง แก้ไข คู่มือตามคำแนะนำในขั้นตอนสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว บัดนี้คู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษาฉบับสมบูรณ์ ในระดับประถมศึกษา ระดับขยายโอกาส ระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา รวม 4 ระดับ ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะขยายผลไปสู่สถานศึกษาในแต่ละระดับทุกแห่งทั่วประเทศ ดังนั้นเพื่อให้แผนการดำเนินงานเป็นไปด้วยความต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2561  สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สป. จึงเห็นสมควรนำคู่มือดังกล่าวขยายผลไปสู่การดำเนินงานในสถานศึกษาทั่วประเทศ  โดยการจัดอบรมวิทยากรแกนนำในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ  เพื่อขยายผลการใช้คู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา ไปสู่สถานศึกษา ทุกแห่งทั่วประเทศต่อไป 

      ซึ่งระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา ได้ออกไปเป็นวิทยากรอบรมครูแกนนำทั่วประเทศทั้งหมด 77 จังหวัด จังหวัดละ 2 คน รวม 154 คน และได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียนร้อยแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

      1) เพื่ออบรมวิทยากรแกนนำ ในการนำคู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษาในแต่ละระดับ ไปขยายผลสู่ครู อาจารย์ ในสถานศึกษาทั่วประเทศ ไปใช้ในในการดูแลช่วยเหลือ นักเรียน นักศึกษาที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในสถานศึกษา

      2) เพื่อพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำให้สามารถทำหน้าที่ในการถ่ายทอดบทเรียน การจัดกิจกรรม เพื่อการดูแลและให้การช่วยเหลือ นักเรียน นักศึกษา ในกลุ่มสร้างภูมิคุ้มกัน กลุ่มเฝ้าระวัง และกลุ่มบำบัด 

โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูเป็นอย่างดียิ่ง คณะทำงานขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ


20180417120435.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึก..ครูเล็กความเห็น (0)