ชื่อกลุ่ม ก้านกล้วย

ชื่อเรื่อง  ปัญหาการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กพิเศษ

ประเด็น  1. ผู้บริหารและครูมีเจตคติทางลบต่อเด็กพิเศษมีส่วนทำให้การจัดการเรียนรู้ของเด็กมีความไม่เสมอภาค
                2. ครูขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กพิเศษทำให้เด็กไม่เกิดการเรียนรู้
                3. ภาวะความบกพร่องทางการเรียนรู้ของเด็กพิเศษเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ชื่อสมาชิกในกลุ่ม   1. น.ส. จีรวรรณ เศวตพงษ์ รหัส 4641440004
                                2. น.ส. มาลาตี เลิศพลาชัย  รหัส 4641440018
                                3. นาย วิทยา  ทองยุ้น         รหัส 4641440019