ชื่อกลุ่ม   ชบาแก้ว

ชื่อเรื่อง  ปัญหาการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ของนักศึกษากับการใช้ระบบ ICT  

ประเด็นที่ต้องการศึกษา

              1.ปัญหาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาด้าน ICT

              2.ปัญหาด้านการสนับสนุนการลงทุนทางด้านอุปกรณ์ของ  ระบบ ICT

             3.ปัญหาด้านคุณภาพของบุคลากรที่มีความรู้ไม่ตรงกับการสอนด้าน ICT

             4.ปัญหาระดับทางความสามารถการเรียนรู้ของผู้เรียนทางด้าน ICT ที่ไม่เท่าเทียมกัน

ชื่อสมาชิกในกลุ่ม   1.นางสาวปาริชาติ เกษา รหัส 4641440001

                                2.นางสาวอาทิตยา หิรัญศรี รหัส 4641440008

                                3.นางสาวปัทมา   สนธิการ รหัส 4641440031