ปัจจุบันการศึกษาของประเทศไทยได้เปิดกว้างสำหรับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย เพราะฉนั้น

เราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ เราจำเป็นต้องศึกษาค้นคว้าหาความรู้ให้กับตัวเอง