นักสืบสายน้ำบางปะกง สร้างเมล็ดพันธุ์เพื่อสำนึกรักษ์ชุมชน

นักสืบสายน้ำบางปะกง

สร้างเมล็ดพันธุ์เพื่อสำนึกรักษ์ชุมชน

            น้ำเสียจากโรงงาน น้ำทิ้งจากครัวเรือน หรือการทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำ คือสาเหตุที่ทำให้เส้นเลือดใหญ่ของชาวฉะเชิงเทรา อย่าง แม่น้ำบางปะกง อาจเข้าขั้นวิกฤตจนเกินเยียวยา เพราะปัจจุบันนี้คุณภาพน้ำต่ำลง สิ่งแวดล้อมทั้งสองฝั่งก็เริ่มเสื่อมโทรมลง เนื่องจากมีการขยายตัวของที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง

            เมื่อไม่อาจทนเห็นแม่น้ำสายนี้เสื่อมโทรมลงไปมากกว่านี้ กลุ่มเยาวชนจากโรงเรียนพุทธรังสีพิบูล อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา จึงรวมตัวกันภายใต้ชื่อชมรม นักรบสิ่งแวดล้อม นักสืบสายน้ำ เพื่อปกป้องสายน้ำบางปะกงผ่านกระบวนการค่ายเยาวชนจิตอาสา สร้างจิตสำนึกให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ช่วยกันอนุรักษ์แม่น้ำบางปะกงให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่ง

            จิตตินันท์ พุ่มโพธิ์ทอง หรือ น้องมายด์ เยาวชนแกนนำ กล่าวว่า ชมรม “นักรบสิ่งแวดล้อม นักสืบสายน้ำ” เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี 2541 สืบทอดกันเป็นรุ่นต่อรุ่น โดยขณะนี้มีสมาชิกชมรมประมาณ 50 คน ในการช่วยกันสอดส่องและดูแลสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนไม่ให้ถูกทำลาย อย่างเช่น แม่น้ำบางปะกงซึ่งในอดีตถือว่ามีคุณภาพน้ำที่ดี แต่ในตอนนี้กลับเริ่มเสื่อมลง เพราะมีโรงงาน มีบ้านเรือน อาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่นตามริมคลองสาขา เมื่อมีการปล่อยน้ำเสียจากครัวเรือน ร้านค้าต่างๆ ลงคลองสวน คลองประเวศ และคลองลาดขวาง ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำตามลำดับ น้ำก็เน่าเสีย แล้วไหลมาลงแม่น้ำบางปะกง จนเกิดผลกระทบโดยกว้าง

            ชมรม “นักรบสิ่งแวดล้อม นักสืบสายน้ำ” จะมีหน้าที่ในการออกตรวจคุณภาพน้ำด้วยเครื่องมือตามจุดต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลา หากพบว่าคุณภาพน้ำไม่ดีก็จะช่วยกันแก้ไข เช่น ใช้ EM ลงเพื่อประสภาพน้ำ เป็นต้น ซึ่งนอกจากการใช้เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ำแล้ว ยังใช้การสังเกตจากสัตว์น้ำเป็นตัวชี้วัดคุณภาพน้ำด้วย เพราะสัตว์น้ำบางชนิดจะสามารถวางไข่ได้ในสภาพน้ำที่แตกต่างกัน เป็นต้น ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้เกิดจากการส่งต่อจากพี่สู่น้องเป็นรุ่นๆ ไป

            ล่าสุดได้ขอรับทุนโครงการสนับสนุนการดำเนินงานจิตอาสา เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนพื้นที่ภาคตะวันออก ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทำกิจกรรมจัดค่ายเยาวชนจิตอาสา สร้างจิตสำนึกร่วมกันในการอนุรักษ์แม่น้ำบางปะกง ภายใต้ชื่อโครงการ  “นักสืบสายน้ำบางปะกง”

            ตุลาการ ปอสูงเนิน หรือ น้องปอ อีกหนึ่งเยาวชนแกนนำ บอกถึงวัตถุประสงค์โครงการนี้ว่า ต้องการให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาคุณภาพแม่น้ำบางปะกง  เพราะถ้าปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆ ก็จะเกิดความรักและหวงแหนไปจนโต

            กิจกรรมของกลุ่มจะเป็นลักษณะของการจัดค่ายกิจกรรม สอนน้องๆ ระดับชั้นประถมและมัธยม ทั้งภายในโรงเรียนพุทธรังสีพิบูลและโรงเรียนเครือข่ายใน อ.บ้านโพธิ์อีก 22 แห่ง โดยจะสอนให้น้องๆ เรียนรู้ตัวชี้วัดคุณภาพน้ำทั้งจากเครื่องมือและทางกายภาพ และมีการสอดแทรกให้ความรู้ ขณะเดียวกันก็จะมีกิจกรรมสันทนาการ สมาชิกในกลุ่มจะได้รู้สึกสนุกไปด้วยกัน ซึ่งกิจกรรมนี้จะทำให้เกิดเครือข่ายในการดูแลแม่น้ำปางปะกงให้มากขึ้นด้วย

             ด้าน เกศรา ศรประสิทธิ์ หรือ น้องตาล บอกถึงสิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมชมรม ว่า แรกๆ ที่เข้ามารู้สึกสนุก แต่พออยู่ไปเริ่มมองเห็นความสำคัญของน้ำและอยากมีส่วนร่วม เพราะน้ำแต่ละหยดไม่ได้มาง่ายๆ

            “เราต้องใช้น้ำ ทั้งดื่ม ทั้งกิน ทั้งใช้ ถ้าในอนาคต น้ำเสียหมดแล้ว เราจะใช้น้ำเสียตรงนั้นอีกเหรอ ดังนั้นเราจึงต้องช่วยกัน แม้เราจะเป็นเด็ก แต่ก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบสังคมได้” น้องตาล บอก และว่า กิจกรรมค่ายจิตอาสายังสอนให้เรามีความเป็นผู้นำ ฝึกการมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยไม่กระทบต่อการเรียนอีกด้วย

            แม้ว่าค่ายเยาวชนจิตอาสา “นักสืบสายน้ำบางปะกง” จะเป็นเพียงการขับเคลื่อนของกลุ่มเยาวชน แต่คนเล็กๆ กลุ่มนี้จะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ในการดูแลแม่น้ำบางปะกงได้อย่างยั่งยืน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

อยากจะฝากวลีนี้..ไปถึงเด็กกลุ่มนี้ว่า.."ไม่มี มูลฝอย  หมาไม่ขี้.."..

หากเด็กๆทราบความหมาย..และ ขจัด...อย่างถูกทาง..เรื่องสภาวะสิ่งแวดล้อม..ที่เป็นอยู่นี้เป็นเรื่องใหญ่มากไป..และจะมีต่อเนื่องไปอีก  หลายชั่วอายุคน..

คำถามที่มี  ..จะขึ้นต้น..ตรงไหนก่อน...

(ยินดีที่เด็กเห็น..แล้ว  ตอนนี้ถึงปัญหา..และ..อยากจะแนะนำให้เด็กกลุ่มนี้ลองศึกษา..บ่อบำบัด  ..น้ำเสีย  แห่งชาติ  คลอง ด่านดู...ยิ่งใหญ่ที่..ทำไม่ได้เพราะอะไร  และสิ่งเล็กในครัวเรือน  จะทำอย่างไร  จะให้ประโยชน์สูงสุด..)

น้ำ  คือต้นกำเนิดแห่งชีวิต...!!!???

เขียนเมื่อ 

อยากจะฝากวลีนี้..ไปถึงเด็กกลุ่มนี้ว่า.."ไม่มี มูลฝอย  หมาไม่ขี้.."..

หากเด็กๆทราบความหมาย..และ ขจัด...อย่างถูกทาง..เรื่องสภาวะสิ่งแวดล้อม..ที่เป็นอยู่นี้เป็นเรื่องใหญ่มากไป..และจะมีต่อเนื่องไปอีก  หลายชั่วอายุคน..

คำถามที่มี  ..จะขึ้นต้น..ตรงไหนก่อน...

(ยินดีที่เด็กเห็น..แล้ว  ตอนนี้ถึงปัญหา..และ..อยากจะแนะนำให้เด็กกลุ่มนี้ลองศึกษา..บ่อบำบัด  ..น้ำเสีย  แห่งชาติ  คลอง ด่านดู...ยิ่งใหญ่ที่..ทำไม่ได้เพราะอะไร  และสิ่งเล็กในครัวเรือน  จะทำอย่างไร  จะให้ประโยชน์สูงสุด..)

น้ำ  คือต้นกำเนิดแห่งชีวิต...!!!???