ฝึกงานวันที่43

วันจันทร์ที่2ตุลาคม เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง และพูดคุยกันเรื่องต่างๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)