29 กันยายน 2560 ทำความสะอาดห้องประชุม

วันที่ 29 กันยายน 2560
พวกเรานักฝึกษาหน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิ

ยะชนก ได้เดินทางออกจากที่พัก 08.00 - 08.30 น. ถึงหน่วยฝึก วันนี้พวกเราได้ทำจัดความสะอาดเรียบร้อยยังที่หน่วยฝึก เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะที่มาศึกษาดูงาน<p></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่6ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)