วันนี้กองคลังฯได้รับการประเมิน TOR จากคณะกรรมการ 3 ท่าน คือ ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้อำนวยการกองบริการ และคุณแต๋ว ตรวจสอบภายใน กองคลังฯ มี 3  ชี้วัดที่รับผิดชอบ โดยคะแนนของกองคลังฯที่ประเมินตนเองเท่ากับ 3.147  คณะกรรมการที่ประเมินก็ให้เท่ากับกองคลังที่ประเมิน แต่ก็มีข้อเสนอแนะดีให้กับกองคลังฯ เพื่อนำไปปรับปรุงต่อไปในปีหน้า ในฐานะตัวแทนกองคลังฯ ก็ขอขอบคุณคณะกรรมการที่ประเมินนะครับให้ข้อเสนอแนะดีเพื่อจะได้นำไปปรับปรุงต่อไป ในการประเมินหน่วยงานก็เป็นข้อดี ได้มีคนมาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งจากที่เราทำไป และจะได้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่เราคิดไม่ถึง