กล้วยไม้

ความสำคัญ กล้วยไม้เป็นพืชส่งออกที่สำคัญพืชหนึ่งของประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดให้กล้วยไม้เป็นหนึ่งในสี่ของพืช Product Champion เนื่องจากเป็นพืชที่ทำรายได้สูงและปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี จากข้อมูลการส่งออกกล้วยไม้ที่มีใบรับรองปลอดศัตรูพืชของงานมาตรฐานและบริการตรวจพืช กองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ในปี 2543 มีมูลค่า 1,765 ล้านบาท และในปี 2544 มีมูลค่าสูงขึ้นเป็น 1,806 ล้านบาท ตลาดส่งออกที่สำคัญได้แก่ ญี่ปุ่น อิตาลี และอเมริกา

ปัญหาของพืช ข้อจำกัดและโอกาส

ปัญหาเพลี้ยไฟ ในการส่งออกดอกกล้วยไม้ไทยในบางช่วง เกษตรกรขาดความรู้ในการดูแลรักษาและจัดการสวนที่ถูกต้อง ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพต่ำมีการปนเปื้อนของโรคและแมลง และต้นทุนการผลิตสูง

ขาดการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การพัฒนาโรงเรือน การจัดการน้ำ การจัดการธาตุอาหาร การพัฒนาการบรรจุหีบห่อ ทำให้ไม่สามารถควบคุมปริมาณและคุณภาพผลผลิตให้ออกสู่ตลาดได้อย่างสม่ำเสมอ องค์กรเกษตรกรยังไม่มีความเข้มแข็ง ทำให้ขาดความร่วมมือในการควบคุมคุณภาพ ปัจจัยการผลิต คุณภาพผลผลิต และปริมาณการผลิต

ขาดการพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของท้องตลาด

มีการเพาะปลูกในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น น้ำเสีย อากาศเป็นพิษ ผลผลิตจึงมีคุณภาพต่ำ

ขาดการเชื่อมโยงตลาดกับแหล่งผลิตและขนาดตลาดกลางมาตรฐานกล้วยไม้ ทำให้กล้วยไม้ที่ออกสู่ตลาดยังไม่มีมาตรฐานที่ดีพอ และราคาต่ำ ผู้ส่งออกบางรายมีการตัดราคากันเองเพื่อต้องการส่วนแบ่งในตลาด ทำให้ราคาส่งออกต่ำลง ค่าระวางขนส่งทางอากาศมีราคาสูงและไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในช่วงที่มีการส่งมาก (ตุลาคม -ธันวาคม)

วันนี้(1 ธ.ค.2549) ผมได้นำภาพตัวอย่างของกล้วยไม้มาเสนอ เป็นกล้วยไม้ในกลุ่ม Genus 'Cattleya' ชนิดใบคู่(Bifoliate Cattleya) ไม่ใช่ใบเลี้ยงคู่นะครับเพราะพืชในตระกูลกล้วยไม้เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ส่วนรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับกล้วยไม้จะได้ทยอยนำมาเสนอในโอกาสต่อไป

... ...