การฝึกประสบการวิชาชีพการพัฒนาชุมชน

16 ต.ค 60 ลงพื้นที่หมู่ที่ 1 เดินแต่ละบ้านของหมู่ที่ 1 เพื่อแจกแบบแสดงความจำนงขอใช้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณืวิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)