ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 39

      วันนี้ป้าทิพย์ได้พากลุ่มนักศึกษาฝึกงานไปที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาครเพื่อเข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับการทำเกษตรยั่งยืนของคนบ้านแพ้วกับคนสมุทรสาครและคุณภาพชีวิตของคนสมุทรสาครปี2560 จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นข้อมูลระดับครัวเรือนที่มีการจัดเก็บจากทุกครัวเรือนที่มีผู้อาศัยทั้งมีเลขบ้านและไม่มีเลขบ้านเป็นประจำทุกปี และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ทุก2ปี เพื่อแสดงถึงความจำเป็นพื้นฐานของคนในครัวเรือนเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ได้กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำเอาไว้ว่า คนไทยควรมีคุณภาพชีวิตในเรื่องใดบ้าง และทำให้ประชาชนทราบได้ด้วยตนเองว่าในขณะนี้คุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว รวมไปถึงหมู่บ้าน ชุมชนอยู่ในระดับใด มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขในเรื่องใดบ้าง เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม ส่วนใดที่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้ก็ช่วยกันแก้ไข ส่วนใดที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้ก็ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)และ มีการให้ (อสม.)ในชุมชนบ้านแพ้ว กับ (อสม.)สมุทรสาครได้ลงพื้นที่สำรวจความเป็นอยู่ของคนในชุมชนของตนเองเพื่อให้มีการส่งเสริมศักยภาพที่ดีขึ้นให้กับคนในชุมชนอีกด้วยค่ะ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญในการพัฒนาชนบทของประเทศ ซึ่งตัวชี้วัดมีการปรับปรุงและพัฒนาทุก5ปี ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบันป็นฉบับที่12 (ปี2560 -2564)

  


                                                                  กำลังลงทะเบียนค่ะ                                     นักศึกษกำลังช่วยพี่ๆเขาติดป้ายเนื้อเกี่ยวการประชุมนะค่ะ                                                    บรรยายกาสในการประชุมชนนะค่ะ                                    ถ่ายรูปร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)