ศาลรัฐธรรมนูญ   ศาลรัฐธรรมนูญ คือ ศาลที่มีหน้าที่วินิจฉัยประเด็นปัญหาต่างๆ      ที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ  ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วย ….. - ประธาน 1 คน   และ  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อีก 14 คน ดำรงตำแหน่งวาระ 9 ปี พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา  จากบุคคลที่มีคุณสมบัติดังนี้…. 1) ผู้พิพากษาในศาลฎีกา  ได้รับเลือกโดยที่ประชุม ใหญ่ศาลฎีกา โดยวิธีลงคะแนนลับ  จำนวน 5 คน 2) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ได้รับเลือกโดยที่ ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุด โดยวิธีลงคะแนนลับ จำนวน   2 คน 3) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์  จากการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา และวุฒิสภาเป็นผู้คัดเลือก โดยวิธีลงคะแนนลับ  จำนวน 5 คน 4) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ จากการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา และวุฒิสภาเป็นผู้คัดเลือก โดยวิธีลงคะแนนลับ  จำนวน  3 คน วิธีการแต่งตั้ง Y    ผู้ที่ได้รับเลือกตามข้อ 1-4 (15 คน) ประชุมเลือกกันเอง เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ  1 คน Y    ประธานวุฒิสภาเป็น ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง -                              อ้างอิง - หน้าที่พลเมืองฯ. ชูวงศ์ ฉายะบุตร.สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช. 2546