โครงสร้างการบริหารงาน  แบ่งออกเป็น  2  กลุ่มงาน  คือ
   j  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษานอกโรงเรียน  แบ่งงานภายในดังนี้
·       งานบริหารทั่วไป  รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ  สารบรรณ  งานการเงิน  บัญชี   พัสดุ  อาคารสถานที่    และบุคลากร
·       งานแผนงาน โครงการและงบประมาณ  รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ   การกำกับ ติดตาม และประเมินผล โครงการพิเศษ
·       งานประชาสัมพันธ์   รับผิดชอบเกี่ยวกับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกโรงเรียนและประสานงาน
k     กลุ่มจัดการศึกษานอกโรงเรียน  แบ่งงานภายในดังนี้
·       งานจัดการศึกษานอกโรงเรียน  รับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมการรู้หนังสือ  งานการศึกษาเทียบเท่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประถม  ม.ต้น  ม.ปลาย  งานการศึกษาต่อเนื่อง  งานมาตรฐานการศึกษา  งานฝึกอบรม
·       งานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  รับผิดชอบเกี่ยวกับห้องสมุดประชาชน  ศูนย์การเรียนชุมชน  งานการศึกษาทางไกล