โครงสร้างการบริหารงาน ของ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบางปลาม้า (ศบอ.บปม.)

1. เพื่อพัฒนาความรู้พื้นฐานในการดำรงชีวิตให้มีคุณภาพออกสู่สังคมได้ 2. เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก่บุคคลที่ลงทะเบียนคนยากจนให้มีงาน มีอาชีพใหม่ มีรายได้ที่พอดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุข 3. เพื่อลดจำนวนคนยากจนให้ลดลง
โครงสร้างการบริหารงาน  แบ่งออกเป็น  2  กลุ่มงาน  คือ
   j  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษานอกโรงเรียน  แบ่งงานภายในดังนี้
·       งานบริหารทั่วไป  รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ  สารบรรณ  งานการเงิน  บัญชี   พัสดุ  อาคารสถานที่    และบุคลากร
·       งานแผนงาน โครงการและงบประมาณ  รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ   การกำกับ ติดตาม และประเมินผล โครงการพิเศษ
·       งานประชาสัมพันธ์   รับผิดชอบเกี่ยวกับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกโรงเรียนและประสานงาน
k     กลุ่มจัดการศึกษานอกโรงเรียน  แบ่งงานภายในดังนี้
·       งานจัดการศึกษานอกโรงเรียน  รับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมการรู้หนังสือ  งานการศึกษาเทียบเท่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประถม  ม.ต้น  ม.ปลาย  งานการศึกษาต่อเนื่อง  งานมาตรฐานการศึกษา  งานฝึกอบรม
·       งานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  รับผิดชอบเกี่ยวกับห้องสมุดประชาชน  ศูนย์การเรียนชุมชน  งานการศึกษาทางไกล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศิลปศักดิ์

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 6374, เขียน: 04 Nov 2005 @ 10:25 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 13:39 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)