เค้าโครงในการวิจารณ์หนังสือ

ดวงเด่น
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สังคมระหว่างประเทศไม่อาจปฏิเสธที่จะไม่ติดต่อสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศใดๆได้ โดยพื้นฐานแล้วมนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ไม่อาจอยู่ได้อย่างโดดเดี่ยวฉันใด รัฐซึ่งอยู่ในฐานะบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศก็ไม่อาจอยู่ได้อย่างโดดเดี่ยวได้ฉันนั้น

·        วิจารณ์หนังสือเรื่องประเด็นใหม่ในองค์การการค้าโลก ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัชชมัย ฤกษะสุต (พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม 2543)

·        เค้าโครงในการวิจารณ์

1)บทนำ   จะกล่าวถึงสาเหตุของการเลือกหนังสือเล่มนี้มาวิจารณ์ฯ และความสัมพันธ์เรื่องที่จะวิจารณ์กับกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

2)บทวิจารณ์        

     1. สรุปข้อเท็จจริงและโครงสร้างทางเนื้อหาโดยสังเขป

         หัวข้อหลัก

-นโยบายการแข่งขันกับการค้าระหว่างประเทศ

-มาตรฐานแรงงานกับการค้าระหว่างประเทศ

-สิ่งแวดล้อมกับการค้าระหว่างประเทศ

     2.หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องในหนังสือ                                     

 -กฎหมายระหว่างประเทศ(GATT/WTO)

-กฎหมายภายในของประเทศไทย

     3.บทวิจารณ์ในเนื้อหาของหนังสือ

 -ข้อดี

-ข้อบกพร่อง

-ข้อเสนอแนะของผู้เขียน                                

     4. บทสรุป  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิจารณ์หนังสือเรื่องประเด็นใหม่ในองค์การการค้าโลกความเห็น (0)