บันทึกการฝึกงานประสบการณ์วิชาชีพ ครั้งที่32 วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2560

  วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2560ทางคณะนักศึกษาฝึกงานได้ร่วมกันคิดและเขียนแผนโครงการ เพื่อ ที่จะนำเสนออาจารย์ ในวันที่อาจารย์มานิเทศ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประะสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)