ตรวจสอบแผ่นสำเนา CD  และทำปกส่งสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา  ซึ่งเป็นแผ่นงาน Sci-film ทั้งหมดที่ได้ถ่ายมาวันนี้ได้มารวบรวมลงเป็น DVD และจัดป็นเป็นลักษณะเมนู DVD ส่งขั้นไปที่สาขา  ครับ