ฝึงงานวันที่ 1 กันยายน 2560

เข้าร่วมการอบร่มโครงการเสริมสร้างศกยภาพในการปฐมพยาบาลเบิ้องต้น

ภาพการทำกิจกรรมร่วมกลับผู้ให้ความรู้ และชาวบ้าน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสพการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)