การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

วันที่6 กันยายน 2560

ขนดินมาปรับหน้าดินใส่เสมอกัน

ครูพี่เลี้ยงได้สอนวิธีการตอนกิ่งมะนาว

เก็บต้นไม้และวัชพืชต่างๆที่เสียแล้วทิ้ง เพื่อปรับภูมิทัศน์ภายในศูนย์การเรียนรู้ให้ดูดีขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)