การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2560

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2560ได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณสถานที่เก็บอัถฐิของวัดบ่อมะกรูดเพื่อให้ลูกหลานได้กราบไหว้บรรพบุรุษในวันสารทจีนร่วมถึงวันสารทไทย

นักศึกษาร่วมกันทำความสะอาด

ทำความสะอาด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)